၂၁ – စာစဥ္၊ အမွတ္ ၆ ၊ ၂၀၀၅ – ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ)

gs report dec2004

အားလံုးသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၄) ( ၉ – ၁၂ – ၂၀၀၄)

အားလံုးသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၃ ) ( ၆ – ၁၁ – ၂၀၀၄)

အားလံုးသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၂ ) ( ၂၅ – ၁၀ – ၂၀၀၄)

တပါတီလုံးသုိ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ)

gsreportoct2004

အားလံုးသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၁ ) ( ၁၅ – ၁၀ – ၂၀၀၄)