သမုိင္းအက်ဥ္း

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သမုိင္းအက်ဥ္း

၁၉၃၉ တြင္ ေျမေအာက္ပါတီအျဖစ္ စတင္ထူေထာင္သည္။ ပါတီဝင္အမ်ားအျပားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္သည့္ “တပ္မေတာ္” တရပ္ ထူေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၂ မွ ၁၉၄၅ အထိ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ “တပ္မေတာ္” ကို ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေစဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚအရ ျပဳျပင္ရာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ အဓိကအခန္းက ပါခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အတြင္းတြင္ ပါတီ၏ “ရဲေခါင္ေျပာက္က်ားတပ္” မ်ားသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက ပါဝင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ေျမေအာက္အစုအဖြဲ႔ကေလးဘဝမွ တျပည္လံုး လကၡဏာေဆာင္သည့္ ဥပေဒတြင္းပါတီ အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။

၁၉၄၅ မွ ၁၉၄၈ အထိ ဥပေဒတြင္းပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ပါတီ၏ သက္တမ္း “၆၅” ႏွစ္တြင္ ထို (၃) ႏွစ္သာလွ်င္ ဥပေဒတြင္း ပါတီဘဝ ျဖစ္သည္။

၁၉၄၈ မွ ၁၉၈၉ အထိ ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကို ေခါင္းေဆာင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

၁၉၉၀ မွ ယခုအထိ ေျမေအာက္ပါတီအျဖစ္ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုတြင္ တတပ္တအား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနသည္။

× × × × ×

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *