အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃)

AYDB3-3download

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂)

AYDB3-2_download

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၄၂)

Pd42 Download by pd42_download

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁)

AYDB3-1 by on Scribd AYDB3-1

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၂)

AYDB2-12

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၁)

AYDB2-11

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၀)

AYDB2-10