ျပည္သူ႔အာဏာ အမွတ္ (၄)

Pd04 Read more publications on Calaméo pd04

ျပည္သူ႔အာဏာအမွတ္ (၃)

Pd03 Read more publications on Calaméo pd03

ျပည္သူ႔အာဏာအမွတ္ (၂)

Pd02 Read more publications on Calaméo pd02

ျပည္သူ႔အာဏာ အမွတ္ (၁)

Pd01 Read more publications on Calaméo pd01

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃)

AYDB3-3download

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂)

AYDB3-2_download

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၄၂)

Pd42 Download by pd42_download