ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁/၂၀၀၄ (၂၃ – ၁ – ၂၀၀၄)

တုိက္ပြဲနည္းပရိယာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗကပ၏ အိတ္္ဖြင့္ေပးစာ ( ၃ – ၁ -၂၀၀၄ )

ကြန္ျမဴနစ္အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၂) ၊ ၂၀၀၄၊ ဇန္န၀ါရီ

download-com-aydb2

International Communist Movement

International Communist Movement

ကြန္ျမဴနစ္အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၁) ၊ ၂၀၀၃၊ ႏိုဝင္ဘာ

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ)

gs report 2003oct

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (၂၂ – ၁၀ -၂၀၀၃)