မာ့က္စ္ဝါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္ (၃) သြယ္ႏွင့္ ပါဝင္ရာအပုိင္း (၃) ရပ္ ကားလ္မာ့က္စ္သင္ၾကားခ်က္၏ သမုိင္းဆုိင္ရာကံၾကမၼာ

တပ္မေတာ္သုိ႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ)

၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၁၀၊ ၂၀၀၆ – ႏုိဝင္ဘာ

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၂၇ (၂၀၀၆ စက္တင္ဘာ)

pd27

အားလံုးသုိ႔ ေပးစာ (၄/၂၀၀၆)

အားလံုးသုိ႔ ေပးစာ (၃/၂၀၀၆)

အားလံုးသုိ႔ ေပးစာ (၂/၂၀၀၆)