ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၁၈ (၁၉၉၉ ဒီဇင္ဘာ)

pd18

၂၁ စာစဥ္ အမွတ္ (၂) ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္

၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၁၊ ၁၉၉၉ – ေမ

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးမွ တတုိင္းျပည္လုံးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသို႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(ယာယီ) ၏ အစီရင္ခံစာ (၁၉၉၄ ၾသဂုတ္)

Gs-Report-1994

အိန္ဂယ္၏ ေပးစာမ်ား