၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၃၊ ၂၀၀၀ – မတ္

သတင္းႏွင့္မွတ္ခ်က္

သတင္းႏွင့္မွတ္ခ်က္

အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္း

သီခ်င္းယူရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ။ အင္တာေနရွင္နယ္ ထေလာ့ — အငတ္ေဘးက်ေရာက္ သူတုိ႔တေတြ ထေလာ့ — ကမၻာတဝွမ္းက ေက်းကၽြန္ေတြ ေတာ္လွန္ကာ ထစ္ခ်ဳန္းမည္ ေႂကြးေၾကာ္လုိ႔ေန ေနာက္ဆံုးပိတ္တုိက္ပြဲ ႏႊဲဆင္မေလ။ ေရွးရုိးအစဥ္အလာ အယူအဆစြဲေတြ စြန္႔ေလ ေကၽြးကၽြန္ေတြ၊ ထေလ၊ ထၾကေလ၊ အေျခအေနေတြ တုိ႔ေတာ္လွန္ကာသာ ေျပာင္းမေလ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာ ရွင္းပစ္စုိ႔ေလ။ သံၿပိဳင္ – ရဲေဘာ္တုိ႔လာ စုရံုးေန အဆံုးစစ္ပြဲ၊ ႏႊဲမယ္ေလ အင္တာေနရွင္နယ္ ကမၻာမွာ အကုန္ညီေစ။ ရဲေဘာ္တုိ႔လာ၊ စုရုံးေန အဆံုးစစ္ပြဲႏႊဲမယ္ေလ အင္တာေနရွင္နယ္ စည္းရံုးစုစည္းကာေန။ ကယ္တင္ရွင္၊ ဘယ္ေသာအခါကမွ မရွိေပ နတ္သိၾကားနဲ႔မင္းဘုရားတုိ႔မယံုေပ ေႏွာင္ႀကိဳးကို တုိ႔လက္ရုံးျဖင့္ ခ်ိဳးဖ်က္မေလ ေသာက ဗ်ာပါဒ၊ ေလာဘကင္းစင္ေစ။ လုယက္ျခင္းမွ မွန္မလြဲပင္ကင္းမေလ မ်ားျပည္သူ တူညီေပ်ာ္ျမဴးၾကေစ အားလံုးက တာဝန္ကိုယ္စီထမ္းမေလ သံပူခုိက္ဝယ္ အားစုိက္ထုႏွက္ေဟ။ သံၿပိဳင္ လယ္သမား၊ လုပ္အားစုိက္ထုတ္သူ အေပါင္းေတြ ပစၥည္းမဲ့မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစည္းေဟ ညီရင္း ပမာ၊ အဓိ႒ာန္ သစၥာျပဳစုိ႔ေဟ… Read More »

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၁၈ (၁၉၉၉ ဒီဇင္ဘာ)

pd18

၂၁ စာစဥ္ အမွတ္ (၂) ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္

၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၁၊ ၁၉၉၉ – ေမ

ျပည္သူ႔အာဏာ အမွတ္ (၁၇)

Pd17 Read more publications on Calaméo pd17