မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂/၂၀၁၁)

By | September 2, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *