ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္းရွိ BIA. BDA. PBF တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ‘ တပ္မေတာ္ ‘ သုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္ (၁၅ – ၇ – ၂၀၀၃)

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္းရွိ BIA. BDA. PBF တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ‘ တပ္မေတာ္ ‘ သုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္ (၂၆ – ၆ – ၂၀၀၃)

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္းရွိ BIA. BDA. PBF တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၏ `တပ္မေတာ္’ သုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္ (၅ – ၆ – ၂၀၀၃)

နအဖ အၾကံေပးအဖြဲ ႔သုိ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရံုးေရးေကာ္မတီမွ တိုက္ရိုက္ေပးစာ (၂ – ၆ -၂၀၀၃)

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အေရးေပၚအစီရင္ခံစာ (၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေမ )

National Interest of Burma (A Proposal of the Communists)

It is said that President George W. Bush has invited this “guru” to the White House to give advice. Who will be the victims this time? Will it be the Kurds, or the Sunni Muslims, or the Shiite Muslims or the Palestinians? Let us wait and see. Those who said, “oil is too valuable a commodity to be left in the hands of the Arabs” may consider eliminating all the Arabs.

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ၏ အျမဲတမ္းေကာ္မတီမွ တပါတီလုံးသုိ႔ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၃ ၊မတ္ )