တပါတီလုံးသုိ႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ)

gsreportoct2004

အားလံုးသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၁ ) ( ၁၅ – ၁၀ – ၂၀၀၄)

ကြန္ျမဴနစ္အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၄) ၊ ၂၀၀၄၊ ဇြန္

download-com-aydb-4

ကြန္ျမဴနစ္အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၃) ၊ ၂၀၀၄၊ မတ္

download-co-aydb-3

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁/၂၀၀၄ (၂၃ – ၁ – ၂၀၀၄)

တုိက္ပြဲနည္းပရိယာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗကပ၏ အိတ္္ဖြင့္ေပးစာ ( ၃ – ၁ -၂၀၀၄ )

ကြန္ျမဴနစ္အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၂) ၊ ၂၀၀၄၊ ဇန္န၀ါရီ

download-com-aydb2