၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၉၊ ၂၀၀၆ – ဧၿပီ

အားလံုးသုိ႔ ေပးစာ (၁/၂၀၀၆)

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၂၆ (၂၀၀၆ ဇန္န၀ါရီ)

pd26

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္ေဟာင္း မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားသုိ႔ အိတ္ဖြင့္အႀကံေပးစာ (၄ – ၁ – ၂၀၀၆)

၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၈၊ ၂၀၀၅ – ဒီဇင္ဘာ

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၂၅ (၂၀၀၅ စက္တင္ဘာ)

pd25

၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ပါတီေမြးေန႔အႀကိဳ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္)