တိုင္းျပည္နဲ့ျပည္သူကို အလုပ္အေက်ြးျပဳေရးအတြက္ ျပည္ခ်စ္၀ါဒလမ္းစဥ္

patrioticline2002

၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၅၊ ၂၀၀၁ – ဇြန္

ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္း (၂၀၀၁ ဧၿပီ ၁၀ )

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၁၉ (၂၀၀၀ ၾသဂုတ္)

pd19

၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၄၊ ၂၀၀၀ – ၾသဂုတ္

၂၁- စာစဥ္၊ အမွတ္ ၃၊ ၂၀၀၀ – မတ္

သတင္းႏွင့္မွတ္ခ်က္

သတင္းႏွင့္မွတ္ခ်က္