အလုပ္သမားသပိတ္အေရး ျပည္သူသုိ႕အစီရင္ခံစာ အပုိင္း(၂)

By | May 31, 2016

ခုံသမာဓိေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္

အလုပ္သမားမ်ားကို အျပစ္တင္ၾကေသာ အခ်က္မ်ားအနက္ အျပင္းထန္ဆုံးထိုးႏွက္ၾကသည့္ အခ်က္မွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မနာခံရေကာင္းလားဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အေျဖမွန္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကေရာ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေရာ၊ ဤျဖစ္စဥ္ကို ကြင္းဆက္မိေအာင္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံမသိသူ တခ်ဳိ႕ကပါ ယူဆၾကပုံရသည္။ ထိုသို႔ယူဆျပီး အလုပ္သမားမ်ားကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကသူမ်ားသည္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၃၅ မ်က္ႏွာကို အစအဆုံး ဖတ္ခဲ့ၾကဖူးပါသလား။ အကယ္၍ ဖတ္ခဲ့ဖူးလွ်င္ ထို ၃၅ မ်က္ႏွာပါ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံျပဳစုခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သိၾကပါသလား။

ပထမဆုံးသတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အလုပ္သမားဘက္ကို မၾကားနာဘဲအလုပ္ရွင္ဘက္က ထြက္ဆိုခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္သုံးသပ္ျပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္။ ဒုတိယသတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔သည္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္အတြင္းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပီးစီးေအာင္ မခ်မွတ္ႏိုင္ဘဲ ရက္အမ်ားအျပား ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒက သတ္မွတ္ေသာရက္အတြင္း ျပီးျပတ္ေအာင္ မလုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ ပ်က္ကြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔သည္ ၎တို႔ ထိုသို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းကို သုံးသပ္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃၅ မ်က္ႏွာ စာတမ္းထဲတြင္ လုံးဝ မေဖာ္ျပခဲ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရျပီး ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ရေၾကာင္းကိုလည္း တလုံးတပါဒမွ် ရွင္းလင္းခ်က္ မေပးခဲ့။

အလုပ္သမားမ်ားက ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ အခ်ိန္မီဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘဲ တမင္အခ်ိန္ဆြဲခဲ့သည္ဟု သံသယရွိေၾကာင္းကို အတိအလင္းပင္ စြပ္စြဲထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔သည္ အလုပ္သမား အလုပ္ရွင္ ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈင္းရမည့္ရက္တြင္ အလုပ္သမားဘက္ကတင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲပုံ လႊဲနည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္မညီဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ အလုပ္သမားဘက္က တင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုႏွင္းေအာင္မွာအလုပ္သမားမဟုတ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သည္ဟုသာ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ထင္ထားခဲ့ပုံရသည္။ ကိုႏွင္းေအာင္သည္ မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရျပီးေနာက္ ထိုစက္ရုံမွ မ်ားမၾကာမီကမွ ထြက္ခဲ့ရေသာ အလုပ္သမားေဟာင္း တေယာက္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုမူ သိပင္သိခဲ့ပုံမရ။ သိလွ်င္လည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ပုံမရ။ အလုပ္သမားမ်ားက ခုံသမာဓိေကာင္စီအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈမရွိေတာ့။ တိုင္းခုံသမာဓိ ေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဂတိလုိက္စားခဲ့သည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ယူဆထားသည္။ ယခု ဗဟိုခုံသမာဓိေကာင္စီကလည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း သတ္မွတ္ရက္အတြင္းတြင္ မခ်သည့္အျပင္ အလုပ္သမားဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ကို ထပ္မံေျပာင္းလဲခိုင္းျခင္းမွာ မရိုးသားေသာ လုပ္ရပ္ဟု ယူဆသည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းမႈျဖင့္ ျပႆနာ ေျပလည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ယူဆေသာေၾကာင့္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသို႔ လာေရာက္ထြက္ဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေတာ့။

အလုပ္သမားမ်ားဘက္က ကိုယ္စားလွယ္မလာေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က ထြက္ဆိုခ်က္ မပါဘဲ အလုပ္ရွင္ဘက္က ထြက္ဆိုခ်က္သက္သက္ အေပၚတြင္ အေျခခံကာ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ မလာလွ်င္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မပါဘဲ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ အခြင့္အေရးကို အသုံးျပဳျပီး ခုံသမာဓိေကာင္စီက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမလာျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး အလုပ္သမားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳိးႏွိမ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးမွာကား မျဖစ္သင့္။ အလုပ္သမား မလာေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ေျပာတာ အားလုံးအမွန္ဟုယူဆျပီး ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္ ဆိုျခင္းမ်ဳိးမွာကား မျဖစ္သင့္။ အလုပ္သမားမလာျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ တိမ္းေစာင္းျခင္းအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မျဖစ္သင့္ေခ်။ အလုပ္သမားမလာသည့္တိုင္ေအာင္ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစားစြမ္းေဆာင္ ရမည္သာျဖစ္သည္။

ယခု ခုံသမာဓိေကာင္စီ ခုံအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာမူ အလုပ္ရွင္ေျပာသမွ်ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို လွန္ေလွာဖတ္ရွဳထားသမွ်အားလုံးစုေပါင္းျပီး အလုပ္သမားမ်ားကို အစြမ္းကုန္အျပစ္တင္ထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တခုလုံးကိုၾကည့္လွ်င္ အလုပ္ရွင္၏ အျပစ္ဟူ၍ ႏွမ္းေစ့ေလာက္မွ်ပင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အျပစ္မ်ားမွာမူ ေျပာမဆုံးေပါင္၊ ေတာသုံးေတာင္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သက္သက္ကိုသာ ၾကည့္လွ်င္ ရဟႏၱာ သူေတာ္စင္တမွ် ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္လွေသာ အလုပ္ရွင္ကို သူခိုးဂ်ပိုးလူရမ္းကား အလုပ္သမားမ်ားက ဝိုင္းဝန္းဒုကၡေပးေနၾကသည့္ပမာ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

တိုင္ေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

တိုင္ေၾကးျပႆနာသည္ ယခုအလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈပဋိပကၡ၏ အဓိကက်ေသာ အျငင္းပြားခ်က္ တခုျဖစ္သည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီ ခုံအဖြဲ႔သည္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ အဆင့္မ်ားအနက္တြင္ အဆင့္အျမင့္ဆုံး ယႏၱရားျဖစ္သည္။ သူ႔အထက္တြင္ စာခြ်န္လႊာတက္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ယႏၱရားၾကီးကို မည္မွ် အားကိုးအားထား ျပဳထိုက္ပါသနည္း။ သူေပးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုၾကည့္၍ စဥ္းစားၾကပါကုန္။ သူေပးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာကား ခုံသမာဓိေကာင္စီ ခုံအဖြဲ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မူေဘာင္အတြင္း အက်ဳံးမဝင္၍ ပလပ္လိုက္သည္ ဟူသတည္း။ ထိုသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးမထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သင့္ပါသလား။ အျခား ဥပေဒနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခုံသမာဓိေကာင္စီအေနျဖင့္ လမ္းမညႊန္သင့္ ေပဘူးလား။ လႊဲေျပာင္းမေပးသင့္ေပဘူးလား။ ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိ၍ ပလပ္လိုက္သည္ဆိုသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးမွာ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ မျဖစ္သင့္ပါ။

ခုံသမာဓိေကာင္စီ အေနႏွင့္ တိုင္ေၾကးေပးသင့္မေပးသင့္ သူတို႔ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိ၍ ပလပ္လိုက္သည္ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးေသာ္ျငားလည္း “တိုင္ေၾကးေပးပါမည္ဟု ျမိဳ႕နယ္ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အလုပ္ရွင္က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမွာ မလိုက္နာလွ်င္လည္း ရေၾကာင္း”ကိုေတာ့ ထည့္သြင္းေရးသားထားျပန္သည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ မလိုက္နာလွ်င္လည္း ရသည္ဟု ခုံသမာဓိေကာင္စီက ယူဆသနည္းဆိုေသာ္ “အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခေၾကးေငြ ဥပေဒတြင္ တိုင္ေၾကးမ်ား သပ္သပ္ထပ္ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းမထားေသာေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုက္နာရန္တာဝန္မရွိ” ဟု ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ အလုပ္ရွင္ အက်ဳိးရွိရန္အတြက္ ဥပေဒရွာျပီး အကာအကြယ္ ေပးေနသည္ႏွင့္ တူလွပါေပသည္။ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခေၾကးေငြဥပေဒတြင္ တိုင္ေၾကးသပ္သပ္ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းမထားေသာေၾကာင့္ ေပးရန္မလိုဟူသည္မွာ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခေၾကးေငြ ဥပေဒတခုတည္းကိုသာ ၾကည့္လွ်င္ ဟုတ္သေယာင္ေယာင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခေၾကးေငြဥပေဒတြင္ ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပမထားေသာ္ျငားလည္း ပဋိညာဥ္ဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္က ျမိဳ႕နယ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ေရွ႕ေမွာက္၌ လူသိရွင္ၾကား သူပဋိညာဥ္ျပဳထားေသာအရာကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ရွိသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုမူ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီက ေမ့ေလ်ာ့ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ေလသည္။ သို႔မဟုတ္ မေမ့ေလ်ာ့ဘဲ တမင္ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္ကို ထိုကဲ့သို႔ သူတို႔ကာကြယ္ ေျပာဆိုလိုက္သည့္အတြက္ သူတို႔၏ျမိဳ႕နယ္ဖ်န္ေျဖညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ဟူသည္မွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ေသာ အလကားစာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုျပီး အလုပ္သမားမ်ားကို လိမ္ညာလွည့္ျဖားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းသဖြယ္မွ်သာ ျဖစ္သြားရေလသည္။

ထို႔အျပင္ ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ တိုင္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိဟု ဆိုသည္။ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ား ရပိုင္ခြင့္မရွိဟု ဘာ့ေၾကာင့္မွတ္ခ်က္ေပးပါသနည္း။ ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိလွ်င္ သုံးသပ္ခြင့္ လည္းမရွိ၊ မွတ္ခ်က္ေပးရန္လည္း မလိုေပ။ သူတို႔ ဘာမွ်မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဘဲ အာေခ်ာင္ျပီး မွတ္ခ်က္ေပးေနသည့္ သေဘာမွာ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖိႏွိပ္လိုေသာသေဘာ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္လိုေသာ သေဘာေၾကာင့္မွတပါး အျခား ဘာမွ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေတာ့ေခ်။ ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ အခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ကာ အလုပ္သမားမ်ားကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။

အလုပ္သမားမ်ား မရသင့္မရထိုက္ဟု လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘဲလွ်က္ မဆီမဆိုင္ အာေခ်ာင္သုံးသပ္ခဲ့ရုံသာမက အလုပ္ရွင္ဘက္က ကမ္းလွမ္းခ်က္မွာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ဟု ေစတနာပိုကာ အမွတ္ေပးသုံးသပ္လိုက္ျပန္သည္။အလုပ္ရွင္ဘက္က စုစုေပါင္း တိုင္ေၾကး က်ပ္တေသာင္း ( ၁၀၀၀၀) ေပးမည္ဟူေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ခုံအဖြဲ႔ကေပးေသာ မွတ္ခ်က္မွာ ေတာ္ေတာ္ပင္ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္။ အလုပ္ရွင္ကက်ပ္တေသာင္းေပးမည္ ဟု ကမ္းလွမ္းရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ “ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ၾကပ္ခန္႔ခြင့္ျပဳမွ”ဟူသည့္ အခ်က္ပါေနသည္ ကိုသိပါလ်က္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာကမ္းလွမ္းခ်က္ဟု သုံးႏႈန္းသည္မွာ အမွန္ပင္ အံ့ၾသစရာျဖစ္သည္။ “ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မွာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ပါသည္”ဟု ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ ဘာမ်ားျခားနားပါေသး သနည္း။

ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ၾကပ္မ်ားခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခုံအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ၾကပ္မ်ားခန္႔ထားျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ဳိးခန္႔ထားရန္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာလည္း ထိုကိစၥကို မိမိတို႔ ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိပါဟုပင္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ မည္သူ႔ကိုခန္႔ပါ၊ မည္သူ႔ကို မခန္႔ပါႏွင့္ဟု မိမိတို႔ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔က စြက္ဖက္ခြင့္မရွိပါဟု ဆိုထားပါသည္။ “မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည္ကို သိေသာ္လည္း မိမိတို႔ ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ မဆုံးျဖတ္လိုက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟုမွတ္ယူကာ လိုက္နာသြားရမည္” ဟုေျပာေသာသေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ဘာသာစကားနားမလည္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားတေယာက္ ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ရာသက္ပန္ အလုပ္ၾကမ္းမလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္းကိုမူ ခုံသမာဓိေကာင္စီ ခုံအဖြဲ႔က ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပုံမရ။ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔က သိလည္းသိခဲ့ပုံမရ။ သိေအာင္လည္း ၾကိဳးစားစုံစမ္းခဲ့ပုံမရေခ်။

သမဂၢျဖိဳခြဲမႈ စြဲခ်က္အေပၚ ခုံသမာဓိ အဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

သမဂၢကို ျဖိဳခြဲခဲ့ပါသည္ဟူေသာ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟူေသာ စိတ္ပ်က္စရာ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ပင္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထိုဘာမွ် လုပ္ပိုင္ခြင့္ မည္မည္ရရမရွိေသာ အဖြဲ႔ၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို နာခံျပီး အလုပ္သမားမ်ား သပိတ္လွန္ အိမ္ျပန္ၾကပါဟူေသာ သပိတ္မလိုလားသူမ်ား၏ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားသည္ ဘယ္ေလာက္မတရားေသာ တိုက္တြန္းမႈမ်ဳိး ျဖစ္သနည္းဆိုသည္ကို ျပည္သူအမ်ား စဥ္းစားေဝဖန္ၾကပါကုန္။

ဗဟိုခုံသမာဓိေကာင္စီက သူတို႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု ျငင္းခဲ့သည့္တိုင္ တိုင္းခုံသမာဓိေကာင္စီကေတာ့ အလုပ္ရွင္ကို အႏိုင္ေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသးသည္။ သမဂၢ အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုေအးခ်မ္း၊ ကိုခိုင္မင္းတို႔ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲတြင္ အေၾကာင္းမခိုင္လုံဘဲ အလုပ္ျဖဳတ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းကို တိုင္းခုံသမာဓိေကာင္စီက သိသည္။ သိေသာေၾကာင့္လည္း တိုင္းခုံသမာဓိေကာင္စီႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ဖ်န္ေျဖညႇိႏိႈင္းေရးတို႔က ျပန္ခန္႔ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ဆုံးအလုပ္ျဖဳတ္ေသာ အသုတ္တြင္လည္း စက္ရုံတြင္းရွိ အလုပ္သမားသမဂၢႏွစ္ခုစလုံး၏ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား အားလုံး အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသည့္အထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားဘက္က တိုင္ၾကားခဲ့သည္ကိုလည္း တိုင္းခုံသမာဓိ အဖြဲ႔က သိသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအားလုံးသိေသာ္ျငားလည္း “အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းကို ျဖိဳခြဲရန္ၾကံစည္သည့္ အေထာက္အထားမေတြ႔ရ” ဟုဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

အလုပ္သမား ၁၂၈ ေယာက္ကို ခုံသမာဓိက ျဖဳတ္ေစမီးစိမ္းျပခဲ့သည္

ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ အလုပ္ရွင္၏ တဘက္သတ္တင္ျပခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ခ်က္အေနျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ျပျပီး ဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြကိုးကားကာ အလုပ္သမား ၁၂၈ ေယာက္ကို အလုပ္ျဖဳတ္ေစဟု စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား ၁၂၈ ေယာက္ ကိစၥကိုသာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္၊ ေနာက္ ၃၃ ေယာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသိဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ ၃၃ ေယာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူကမွ် ယခုအထိ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေသး။

ခုံသမာဓိေကာင္စီ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို တန္းစီေဖာ္ျပေသာအခါတြင္ ထိုပ်က္ကြက္မႈမ်ား မတိုင္ခင္က ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္းဟူေသာ အခ်က္ကို ခုံသမာဓိေကာင္စီက လုံးဝမစုံစမ္းခဲ့သည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စုံစမ္းခဲ့လွ်င္လည္း ျခြင္းခ်န္ထားခဲ့ေလသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက ထိုသို႔မလုပ္ခင္အခ်ိန္တြင္ အလုပ္ရွင္က ဘာေတြလုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ခုံသမာဓိေကာင္စီက လုံးဝ မေဖာ္ျပခဲ့။ ခုံသမာဓိေကာင္စီက အလုပ္သမားမ်ား၏ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို အလုပ္ရွင္တင္ျပသည့္အတိုင္း တန္းစီျပီး တေမ့တေမာေရးသားထားခ်ိန္တြင္ အလုပ္ရွင္ဘက္က ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကိုမူ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေရွာင္ရွားေရးသားခဲ့သည္မွာ သတိမျပဳမိဘဲ မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဥပမာတခ်ိဳ႕ ေဖာ္ျပရလွ်င္ အလုပ္သမားေတြက အလုပ္ရွင္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ၾကိဳတင္ အသိမေပးဘဲ သပိတ္ေမွာက္သည္ဟု အျပစ္တင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ၾကား အျငင္းပြားမႈ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ေနျပီဆိုေသာအခ်က္ကိုမူ လုံးဝ မေဖာ္ျပ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အလုပ္ရွင္က ကတိေဖာက္ဖ်က္ျပီး တိုင္ေၾကးမေပးဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း လုံးဝ မေဖာ္ျပ။ အလုပ္သမားမ်ား စည္းကမ္းမလိုက္နာေသာေၾကာင့္ ႏို႔တစ္စာ ေျခာက္ၾကိမ္ထုတ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကာလအတြင္း ႏို႔တစ္ စာမထုတ္ရန္ ခံဝန္ခ်က္မထိုးခိုင္းရန္ ျမိဳ႕နယ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၌ အလုပ္ရွင္က သေဘာတူထားေၾကာင္းကိုမူ တလုံးတပါဒမွ် မေဖာ္ျပ။ အလုပ္သမားမ်ား ညဆိုင္းအလုပ္မလုပ္သည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ စကားမနာခံမႈ၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မႈ အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္ေၾကးေပးရန္ ကတိကို အလုပ္ရွင္က ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ရုံသာမက ေဆြးေႏြးရန္ကိုလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ အလုပ္သမားမ်ားက ထိုသို႔ ျပဳမူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုမူ လုံးဝမေဖာ္ျပျပန္။ အလုပ္သမားမ်ားက ညဆိုင္းအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားမရသည္ကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ညဘက္ အလုပ္မဆင္းဘဲ ေန႔ဘက္ေပါင္းဆင္းသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကိုမူ လုံးဝမေဖာ္ျပ။ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္မလုပ္ဘဲ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ ညမနက္ အလုပ္ဆိုင္းႏွစ္ဆိုင္း ေပါင္းလုပ္ျခင္းကို အလုပ္ရွင္က မၾကိဳက္သည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္တိုင္က အလုပ္လုပ္ခြင့္မေပးဘဲ တားျမစ္ထားသည့္ အခ်က္ကိုမူ လုံးဝ မေဖာ္ျပဘဲ ျခြင္းခ်န္ထားခဲ့ျပန္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမ်ား၊ တဌာနႏွင့္တဌာန ကူးသန္းသြားလာျခင္းမ်ားကို အလုပ္ခြင္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ခ်က္မ်ား အျဖစ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ အျငင္းပြားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီးေနာက္မွ အထူးခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖိႏွိပ္ရန္ အလို႔ငွာ အသစ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ လုံးဝမေဖာ္ျပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္သာတက္သည္ကအစ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား အလုပ္ၾကပ္က အိမ္သာေရွ႕ေစာင့္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း လုံးဝမေဖာ္ျပေခ်။

အလုပ္သမားသပိတ္မ်ား ဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ခုံသမာဓိေကာင္စီက စြပ္စြဲေဖာ္ျပရာတြင္ စာမ်က္ႏွာ ၂၂ တြင္ နံပါတ္စဥ္ (၂) ထိုးေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္တခ်က္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္။ “အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သပိတ္မေမွာက္ရ”ဟု ဆိုထားပါလ်က္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဟု စြပ္စြဲထားသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒက ေဖာ္ျပထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးအစားတူလုပ္ငန္းမ်ား၏ သမဂၢမ်ား ပူးေပါင္း၍သာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိသည္။ သစ္လုပ္ငန္းသမဂၢမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ သစ္လုပ္ငန္းသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္ရမည္။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း သမဂၢမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျဖစ္ရမည္။ ထိုဥပေဒအရဆိုလွ်င္ သစ္လုပ္ငန္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္ သစ္လုပ္ငန္း အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ရမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ သစ္လုပ္ငန္းအလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟူ၍ ဗမာျပည္တြင္ လုံးဝမရွိေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ သစ္လုပ္ငန္းအေျခခံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားမွာ လုံးဝသပိတ္ေမွာက္ခြင့္ မရွိေတာ့သကဲ့သို႔ ျဖစ္မေနေပဘူးလား။ အေတာ္ပင္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္လွေသာ ဥပေဒပါေပ။ ထိုဥပေဒကို ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔က ကိုးကားျပီးသကာလ ယခုအလုပ္သမားသပိတ္သည္ ဥပေဒႏွင့္မညီဟု ေျပာထားေလရာ ပို၍ပင္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္လွသည္။

ႏို႔တစ္စာအမ်ားစုသည္ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္က မွားပါေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳမထားသည့္ စာေတြကသာ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ခံလက္မွတ္ မပါေသာ္ျငားလည္း ႏို႔တစ္စာ ၃ ၾကိမ္ ထုတ္ရုံမွ်ႏွင့္ အီးစီစာခ်ဳပ္အရ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ထုတ္၍ ရေနသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ သိပ္လြယ္ေနပါကလား။ အလုပ္သမားတေယာက္ကို အလုပ္က ျဖဳတ္ဖို႔ရန္မွာ စာရြက္ သုံးရြက္သာ လိုေပေတာ့သည္။ ထိုအခ်က္မ်ဳိးကို ေရးသားထားေသာ အီးစီစာခ်ဳပ္သည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ဘက္ႏွစ္ဘက္အၾကားတြင္ အဖိုးစားနားညီမညီ၊ ပဋိညာဥ္ေျမာက္မေျမာက္ကို ခုံသမာဓိက မစဥ္းစားခဲ့ပါကလား။ အကယ္စင္စစ္ ဤသို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးသည္ ဘာႏွင့္တူသနည္းဆိုေသာ္ “ဤေနရာတြင္ ရွဴးရွဴးမေပါက္ရ၊ ေပါက္လွ်င္ မအားကို ေလးဂြႏွင့္ပစ္မည္”ဟု ေရးထားေသာ သီရိမဂၤလာေစ်း အုတ္တံတိုင္းေပၚက စာတန္းမ်ိဳးႏွင့္သာ တူေပသည္။

ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္က ကတိဖ်က္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားကို ႏို႔တစ္စာထုတ္ေနေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္ဖ်န္ေျဖညႇိႏိႈင္းေရးကိုတိုင္ၾကားသည့္အခါ ဖ်န္ေျဖေရးမွဴးက စာထုတ္တာပဲကြာ အသားပဲ့ပါသြားတာမွတ္လို႔ဟု ေျပာခဲ့သည္ကို မွတ္မိၾကပါလိမ့္ဦးမည္။ တကယ္တန္း ခုံသမာဓိေကာင္စီ သုံးသပ္ခ်က္ထဲတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ျဖဳတ္ေသာ အလုပ္ရွင္၏ လုပ္ရပ္မွန္ကန္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ႏို႔တစ္စာ ၃ ၾကိမ္ထုတ္ထားသည့္ အခ်က္ကို အေလးအနက္ထားျပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သူတို႔သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ျပစ္ခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းေရးသားျပီးသကာလ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေထာက္ခံဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ခုံသမာဓိေကာင္စီအဖြဲ႔သည္ ၎တို႔၏ ျဖဴစင္ေသာေစတနာကို ေဖာ္ျပရန္ကိုမူကား မေမ့ေခ်။ ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၂၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ယခုအလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးတလစာမွ်ပင္ ရပိုင္ခြင့္မရွိၾကေတာ့ေသာ္လည္း ခုံသမာဓိေကာင္စီက အလုပ္သမားမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေစတနာထားျပီး လုပ္ခလဝက္စာေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ ႏို႔တစ္ၾကိဳမေပးသည့္အတြက္ တလစာေလ်ာ္ေၾကး စုစုေပါင္းတလခြဲစာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဆုံးျဖတ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ အလုပ္သမားမ်ား မတရားအလုပ္ျဖဳတ္ခံရျခင္းကို အလုပ္ရွင္ဘက္က တင္ျပခ်က္ သက္သက္ကိုၾကည့္၍ ဘက္လိုက္ေထာက္ခံဆုံးျဖတ္ျပီးကာမွ အလုပ္သမားမ်ားကို ေစတနာထားျပီး ေလ်ာ္ေၾကးတလခြဲစာရေအာင္ ေတာင္းေပးထားပါသည္ဟု မ႑ပ္တိုင္တက္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည့္အခါ ခုံသမာဓိေကာင္စီသည္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ားထဲမွာပင္ ဟာသပါေအာင္ေရးတတ္ပါကလား ဟု ခ်ီးမြမ္းရမလို ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားအခ်င္းခ်င္း အထက္ေအာက္ သဟဇာတမျဖစ္

ျမိဳ႕နယ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ေရွ႕တြင္ ယခုအျငင္းပြားမႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အလုပ္ထုတ္ျခင္းမျပဳပါဟု အလုပ္ရွင္က ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အလုပ္ရွင္က သူ႔ကတိကိုဖ်က္ျပီး အလုပ္သမား ၁၆၁ ေယာက္အထိ ထုပ္ပစ္လိုက္သည္။ ဗဟိုခုံသမာဓိေကာင္စီေရွ႕ ေရာက္ေသာအခါ သုံးခါႏို႔တစ္ေပးျပီးသားျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္ထုတ္ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အလုပ္ရွင္ကို အႏိုင္ေပးလိုက္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား မည္သူ႔ကို ယုံရမည္နည္း။ ျမိဳ႕နယ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ေရွ႕တြင္ တိုင္ေၾကးေတြကို ညႇိႏိႈင္းျပီး ေပးပါမည္ဟု အလုပ္ရွင္က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထိုတိုင္ေၾကးမ်ား ေပးမည့္အခ်ိန္ မေရာက္ခင္ၾကားကာလတြင္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ဟု ကတိေတာင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားက အမွန္တကယ္ ကုန္ထုတ္တိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တန္း ကတိျပဳထားခ်ိန္ က်ေရာက္လာေသာ အခါတြင္မူ အလုပ္ရွင္သည္ တိုင္ေၾကးမ်ား မေပးခဲ့။ အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္အားကို လိမ္ညာခိုင္းေစ ရယူသြားခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ဗဟိုခုံသမာဓိေကာင္စီက ဆုံးျဖတ္ေသာအခါ အဲဒါ ငါတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူးဟု ျငင္းလိုက္ၾကသည္။ ထိုတိုင္ေၾကးမ်ားမွာ မေပးလွ်င္လည္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စည္းေႏွာင္မႈမရွိပင္ ဆိုလိုက္ျပန္သည္။ ေအာက္အဖြဲ႔က ခ်ဳပ္ေပးလိုက္ေသာ စာခ်ဳပ္သည္ အထက္အဖြဲ႔ေရွ႕ ေရာက္ေသာအခါ စကၠဴစုတ္ျဖစ္သြားသည္။ မည္သူ႔ကို ယုံရမည္နည္း။ ေအာက္အဖြဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ အထက္အဖြဲ႔တြင္ တရားမဝင္ျဖစ္ရသည္။ ေအာက္အဖြဲ႔က အေရးမၾကီးဟုေျပာေသာ နို႔တစ္စာေၾကာင့္ အထက္အဖြဲ႔ေရာက္ေသာအခါတြင္ ဒုကၡေတြ႔ရသည္။ သူတို႔ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားအခ်င္းခ်င္း သဟဇာတျဖစ္ ညီညြတ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ယုံၾကည္မႈမရွိေတာ့သည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ေခ်။

ခုံသမာဓိေကာင္စီမ်ားလာဘ္စားခဲ့ၾကသလား

ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ အလုပ္ရွင္ကို တဖက္သတ္ကာကြယ္ ဘက္လိုက္ခဲ့ၾကသည္ကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ခုံသမာဓိေကာင္စီကို အလုပ္ရွင္က လာဘ္ေကာင္းေကာင္း ထိုးထားခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ေနသည္။ ထိုကိစၥမွန္မမွန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္သင့္သည္။

ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားသပိတ္ ခ်ီတက္ခဲ့စဥ္ကာလ တေလွ်ာက္တြင္ ေကာလာဟလထုတ္လႊင့္ျခင္း ႏိုင္ငံေရး ထိုးႏွက္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ိဳးကို အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးက လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေကာလာဟလမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ကို အပုပ္ခ်စြပ္စြဲေသာ ေကာလာဟလမ်ားလည္း ပါသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢကို အပုပ္ခ်ေသာ ေကာလာဟလမ်ဳိးလည္း ပါသည္။ ဟိုပါတီႏွင့္ ပတ္သက္သည္၊ ဟိုအဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည္၊ ဟိုလူႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ဳိးမ်ားလည္း မနည္းမေနာ။ ထိုေကာလာဟလမ်ားကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေကာလာဟလမ်ားမွာ တခုမွ် သက္ေသအေထာက္အထား မခိုင္မာ။ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ေခ်ပေလာက္ေအာင္ပင္ အေလးအနက္မထားသင့္ေသာ ေကာလာဟလမ်ားဟု သုံးသပ္မိသည့္အတြက္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

(အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂ အမွတ္ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ ရဲေဘာ္တဦး၏ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *