ျပည္သူ႔အာဏာ အမွတ္ (၄)

Pd04 Read more publications on Calaméo pd04

ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ် အမှတ် (၃)

ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ် အမှတ် (၂)

ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ် အမှတ် (၁)

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးမွ တတုိင္းျပည္လုံးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသို႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(ယာယီ) ၏ အစီရင္ခံစာ (၁၉၉၄ ၾသဂုတ္)

Gs-Report-1994

အိန္ဂယ္၏ ေပးစာမ်ား