ေစ့စပ္ေရးပရိယာယ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဒိုင္အာခီ

By | December 15, 2015


on compromise
ျပည္သူ႔အာဏာ အမွတ္ (၃၉) မွေဆာင္းပါးကို ၾကိဳတင္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *