ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား၊ ေဝးေသးတယ္

By | October 22, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား၊ ေဝးေသးတယ္

(ေစာအယ္ထူး)

(အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၂) အမွတ္ ၇)

ေခတ္သစ္ဗမာျပည္သမိုင္းမွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ဟာ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ကိုေရာက္တတ္ၿပီး ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ရာမွာ ေတြေဝယိမ္းယိုင္မႈေတြ ေပၚေပါက္တဲ့ အခါမွာ အမ်ိဴးသားစည္းလုံးေရး စိတ္ဓာတ္ဟာလည္း ေလ်ာ႔ရဲလာကာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

ဒီလိုအမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို အဆင့္ဆင့္၊ အေကြ႕အေကာက္၊ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေက်ာ္ျဖတ္လာၾကရင္းနဲ႔ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးကာလကို ေရာက္လာလာတဲ့အခါ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္ဖို႔ လုံးပန္းၾကရင္းနဲ႕ တည္ေဆာက္လိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီၫြတ္ ေရးဟာ သမိုင္းမွာ တခါမွမရွိခဲ့ဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ရရွိလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ေအာင္ပြဲခံလိုက္ပါတယ္။ ဒီေအာင္ပြဲအရွိန္ဟာ ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္အထိ တြန္းပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေအာင္ျမင္စြာေတာ္လွန္အၿပီး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမွာ ရင္ဆိုင္ရတာက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ မဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕သမားျဖစ္ေနျပန္တယ္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးမွာ ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္ေပမယ့္ ေသေကာင္ ေပါင္းလဲျဖစ္သြားပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ကိုလိုနီနယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္လႊတ္ရတဲ့အေျခအေန ျဖစ္သြားတယ္။ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ နယ္ပယ္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို အေမရိကန္ကို လႊဲေပးလိုက္ရပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ေရးေပးရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကို ဒိုမီနီယံအဆင့္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာ လုပ္လိုက္ ရပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာအဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ ေနမဝင္အင္ပါယာပိုင္ရွင္ႀကီးပီပီ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ အလြန္ပါးနပ္ လိမၼာတာေၾကာင့္ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ႔ပက္တာမ်ိဳးမွာေတာ့ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေသြးခြဲပါတယ္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေတာ္လွန္ႏိုင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာမွာ အလိုေတာ္ရိေတြကိုပါ….ပါဝင္ေစလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တာဟာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားအတြက္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ၿဖိဳခြဲဖို႔ အခ်က္အလက္ရသြားေစခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးပါ သြတ္သြင္းေပး လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးယူေရးနဲ႔ ဒိုမီနီယံအဆင့္နဲ႔ေနေရးကိစၥ ေပၚလာပါတယ္။ ေျမျပန္႔ေဒသနဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသကိစၥ (ျပည္မနဲ႔ေတာင္တန္းေဒသ။ နယ္ျခားေဒသကိစၥ) ေတြ ေပၚပါတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ အဂၤလန္ကိုသြားၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္အေရးဆိုၿပီး ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ထဲမွာပါတဲ့ ဂဠဳန္ဦးေစာနဲ႔သခင္ဗစိန္တို႔ႏွစ္ဦးဟာ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ မထိုးၾကပါဘူး။ ဒီဟာလည္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ သမားအတြက္ အခ်က္အလက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ကို ဖဆပလ အဖြဲ႕ထဲကေန ထုတ္ပယ္ပစ္လိုက္တာဟာလည္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားအတြက္ အခ်က္အလက္ေကာင္းတခု ရသြားေစ႐ုံမက ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲက ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသြားခဲ့သလို ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ရန္သူလို သေဘာမထားဘဲ ဖဆပလ-ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ေရးကို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ေပမယ့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ရန္သူလို႔ သေဘာမထားခဲ့ပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြဲမႈကေတာ့ စတင္ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ သမားဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကို လုပ္ႀကံတာ၊ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္နဲ႔ ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးေပးတာေတြ လုပ္လိုက္တယ္။ နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း ခ်ာခ်ီကေတာ့ ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးေပးရင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ႏွပ္ေၾကာင္းေပးလိုက္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး အခမ္းအနားလည္း တက္ခဲ့တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ဝင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္လည္း တက္ခဲ့တယ္။ လြတ္ေတာ္မွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ေရွ႕လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ တင္ျပပါတယ္။ ျဖဴးအမတ္ သခင္သန္းေဖက တင္ျပခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္လပ္ၿပီး စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးေတြမွာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ေတြနဲ႔ ရွိေနေသးတာကို ရွင္းျပသြားခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အတိုက္အခံပါတီတခုအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္)မွာ ေျပာသင့္ေျပာထိုက္တာေတြကို တာဝန္ေက်စြာ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရး တခြန္းမွ မပါပါဘူး။ ဖဆပလ အစိုးရအေနနဲ႔ အဲဒီ အေႏွာင္ အဖြဲ႕ေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားသင့္တယ္။ ဘယ္လို သေဘာထားသင့္တယ္ဆိုတာေတြ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တာဝန္ယူ စိတ္နဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္သင့္တာေတြကို ေဝဖန္သြားတာပဲျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရည္မွန္းထားတာက ဗမာျပည္ဟာ အမွီခိုကင္းတဲ့ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူဗမာျပည္လူမ်ိဳးစုံျပည္သူတရပ္လုံး လြတ္ေျမာက္ သြားဖို႔ ျဖစ္လို႔ပါပဲ၊ ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းတာက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေမၽွာ္မွန္းသလို မျဖစ္လာဘဲ ဗမာျပည္ဟာ ကိုလိုနီတပိုင္းပေဒသရာဇ္တပိုင္း ႏိုင္ငံျဖစ္သြားပါတယ္။

ဖဆပလ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတခ်ိဳ႕ဟာ ကိုလိုနီတပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္တပိုင္းႏိုင္ငံအတိုင္း ဆက္ၿပီးသြားလိုပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဓနရွင္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္သြားခ်င္တယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတခ်ိဳ႕က ဒီမိုကေရစီသစ္(ဝါ)ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အ႐ႈပ္ အေထြး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ အရင္းခံကေတာ့ အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းရဲ႕ ပဋိပကၡက လာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီပဋိပကၡဟာ အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲေစတဲ့ အက္ေၾကာင္းေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီပဋိပကၡေတြကို ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္ဟာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဖဆပလ အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် မေျဖရွင္းဘဲ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္တာေတြ လုပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္။ မတ္လ ၂၈ ရက္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို အလစ္အငိုက္ယူၿပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္တာလုပ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကို ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အျပတ္ၿဖိဳခြင္းဖို႔ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ား တကြဲ တျပား ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ သြားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ အဖမ္းခံရပါတယ္။ တကြဲတျပား ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အင္အားစုေတြဟာ ျပန္လည္စုစည္းၾကၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုင္ပြဲ ဆင္ႏႊဲလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဗမာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေစ လိုက္တာပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဗမာျပည္ အမ်ိဳးသား ၿပိဳကြဲမႈရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ စျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းမွာပဲ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ လုံးပန္းပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လုံးပန္းပါတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရက ငါနဲ႔ မတူ ငါ့ရန္သူလို႔ သေဘာထားၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲသူေတြကို အျပဳတ္တိုက္ေရးပဲလုပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ နက္႐ႈိင္းက်ယ္ျပန္႔ သြားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကေတာ့ တစစီၿပိဳကြဲသြားပါတယ္။ ဖဆပလအစိုးရရဲ႕ လက္နက္နဲ႔ဒီမိုကေရစီလဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈအရ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ လက္နက္ခ်ပြဲႀကီးေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာ့ မရခဲ့ပါဘူး။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲကေန ထုတ္ပယ္လ္ိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဟာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ တြင္က်ယ္လာပါတယ္။ အဲဒီလို ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ တြင္က်ယ္လာတာနဲ႔အမၽွ ဖဆပလအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္း ေတြဟာလည္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးသြားတဲ့ေနာက္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဟာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို လုံး၀ အုပ္စီးမိသြားတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဟာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအမည္ေတာင္ မေဖာ္ေတာ့ဘဲ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာမည္ပဲ ဆက္သုံးပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တပ္ေပါင္းစုႀကီးဟာ လုံးဝၿပိဳကြဲသြားပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဖဆပလ အစိုးရဖြဲ႕တဲ့အခါမွာ သတင္းစာေတြမွာ ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရလို႔ပဲ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရဟာ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးေတြအားကိုးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တြင္က်ယ္လာတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ စစ္ဗိုလ္တစုဟာ စစ္အုပ္စုဖြဲ႕တည္လာတယ္။ ၁၉၅၈-၅၉ မွာ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတာကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ စစ္ဗိုလ္တစုက အာဏာသိမ္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေစာင့္အစိုးရဆိုၿပီး မလိမ့္တပတ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကီးကို လိမ္ညာခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရွိန္ကို ပိုျမႇင့္လိုက္ပါတယ္။ ၁၉၆၀ မွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးပါတယ္။ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ အႏိုင္ရၿပီး ပထစ အစိုးရဖြဲ႕ပါတယ္။ တည္ၿမဲဖဆပလ ႐ႈံးပါတယ္။ တည္ၿမဲဖဆပလကို ပင္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္တသိုက္ကို ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတို႔က ဓားစာခံေတြအျဖစ္ တပ္က ထုတ္ပယ္ပစ္လိုက္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕စစ္အုပ္စုကို ေတာင့္တင္းေအာင္လုပ္ၿပီး တပ္မေတာ္တခုလုံးကို သူတို႔ ရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးျပဳကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ အာဏာသိမ္းပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကစၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ နာမည္နဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ပါ ေတာ့တယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းတာကို အဲဒီတုန္းက ေျမေပၚလက္ဝဲ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုတခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အဓိပတိလမ္းေပၚနဲ႔ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက ေက်ာင္းသားရာေက်ာ္ကို ေသြးေခ်ာင္းစီး ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာ တကသ အေဆာက္အဦကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပြဲဦးထြက္ လက္စြမ္းျပတာပါပဲ။

စစ္အုပ္စုက ျပည္သူတရပ္လုံး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အားလုံးကို ရန္သူအျဖစ္သေဘာထားၿပီး စစ္ေၾကညာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုယ္တိုင္ ဓား-ဓားခ်င္း၊ လွံ-လွံခ်င္း ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုၿပီး ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္းက ိုေၾကညာသြားတာပါ။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။ ေတာတြင္လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု အားလုံး လာေရာက္ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကို ေဆြးေႏြးဘက္အျဖစ္ သေဘာထားေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကို ရန္သူအျဖစ္သေဘာထားၿပီး လက္နက္ခ်ေရးကိုပဲ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ မရတဲ့အခါမွာ ေဆြးေႏြးပြဲကို တဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ မေသခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမင္ေတြ႕သြားခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ဆႏၵ မျပည့္ဝခဲ့ေတာ့ပါ။

ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက မဆလ ပါတီ၊ ေကာင္စီ၊ လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးေနစဥ္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ရန္လိုတဲ့သေဘာထားေတြ မထားၾကေတာ့ ဘဲ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အဆိုျပဳပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖ်က္ၿပီး မဆလထဲဝင္ဖို႔၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ျပည္သူ႕တပ္ေတာ္ကိုလည္း ဖ်က္ၿပီး မဆလတပ္ထဲ ေပါင္းထည့္ဖို႔၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေျခခံေဒသကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔ပဲ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ အဓိပၸာယ္က ခၽြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ေရးပါပဲ။ မရတဲ့ အခါမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုယ္တိုင္ပဲ ေဆြးေႏြးပြဲကို တဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံလူထုအုံႂကြမႈႀကီးက စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးတိုင္ မတိုက္ဖ်က္ လိုက္ႏိုင္ ဘဲ မဆလပါတီနဲ႔ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကိုသာ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုက ထပ္ဆင့္အာဏာ သိမ္းတာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမယ္ဆိုတဲ့ကတိနဲ႔ န၀တ စစ္အစိုးရကို စစ္အုပ္စုက ဖြဲ႕စည္းလိုက္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၉၀ ခုႏွစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲလုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပတာလုပ္ခဲ့တယ္။ ၈၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး နဝတအစိုးရဟာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တဖြဲ႕ခ်င္းစီခြဲၿပီး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ လုပ္တယ္။ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္လိုက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ တပ္ဖြဲ႕ေတြ တိုးခ်ဲ႕ခြင့္မရွိ၊ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ခြင့္မရွိ၊ ဘ႑ာေရးေကာက္ခံခြင့္မရွိဘဲ စီးပြားေရး လမ္းကို ဖြင့္ေပးတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခတ္ေပၚစီးပြားေရးသမားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ အဖြဲ႕အစည္း ေတြဟာ ဥပေဒအတြင္းလိုလို၊ ဥပေဒပအဖြဲ႕အစည္းလိုလို ဖားတပိုင္း၊ ငါးတပိုင္းအဖြဲ႕အစည္ေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လက္ နက္ကိုင္တိုက္ပြဲလုပ္စဥ္က အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ ေခ်မႈန္းသလို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီး ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို သင္းကြပ္ပစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစိုးရက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ရန္သူလို သေဘာထားၿပီး တဖက္လွည့္ ေခ်မႈန္းပစ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မာရသြန္အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးက်င္းပၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳလုပ္ႏိုင္လာတဲ့အခါမွာ စစ္အုပ္စုဟာ ပိုၿပီးေမာက္မာလာ ပါတယ္။ ကိစၥအဝ၀ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာသာ ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေတြက ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရဖြဲ႕တာဟာ စစ္အုပ္စုအေနအထားကို ခိုင္ၿမဲဖို႔နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အသားက်ေအာင္ လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြ ဘယ္လိုပဲ ကန္႔ကြက္ကန္႔ကြက္ စစ္အစိုးရ တျဖစ္လဲ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အစိုးရက ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ပါ။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ အႏိုင္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရ ေပၚလာတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကတင္တဲ့ သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြရယ္၊ ကာခ်ဳပ္ကတင္တဲ့ ဒုသမၼတနဲ႔ဝန္ႀကီးေတြရယ္ပါတဲ့ အစိုးရႏွစ္ဖြဲ႕လို ျဖစ္သြား ပါတယ္။ ကမၻာမွာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရေတြ ဖြဲ႕စည္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္လာတဲ့ပါတီကတင္တဲ့ သမၼတနဲ႔ဝန္ႀကီး၊ ကာခ်ဳပ္ကတင္တဲ့ ဒုသမၼတနဲ႔ဝန္ႀကီး ဆိုတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ိဳးကေတာ့ ဗမာျပည္တျပည္တည္းသာ ရွိပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရကစၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕စည္းေတြကို ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးတို႔၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုၿပီး မလိမ့္မပတ္လုပ္ၿပီး NCA ဆိုတဲ့စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနပါတယ္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္လာတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ ေဘာင္းဘီခၽြတ္အစိုးရ လုပ္ခဲ့တာကို ဆက္ခံၿပီးလုပ္ရေၾကာင္း၊ ေဘာင္းဘီခၽြတ္အစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေတာင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက လူသိရွင္ၾကား ခ်ီးမြမ္းခန္း လုပ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနၾကတာကလည္း မၿပီးႏိုင္၊မစီးႏိုင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕မူ ၆ ခ်က္ဟာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက လက္နဲ႔ေရးတာကို ကာခ်ဳပ္က ေျခနဲ႔ဖ်က္တာလုပ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာလည္း ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတြ တင္ျပၾကတယ္။ စိတ္ရွည္၊လက္ရွည္လည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ၫွိႏႈိင္းၾကပါတယ္။ ညီလာခံမွာ တက္ေဆြးေႏြးရတဲ့ အဖြဲ႕ေရာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ခြင့္မရတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကိုပါ ကာခ်ဳပ္က ထိုးစစ္ ဆင္တိုက္ေနတယ္။ ေလယာဥ္ေတာင္ အသုံးျပဳတယ္။ ကာခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ အစည္းေတြျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုလိုတာက ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္တာပဲ။

တကယ္ေတာ့ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မယ္ဆိုရင္ အျပန္အလွန္ ရန္သူလိုသေဘာမထားဘဲ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားၿပီး မိတ္ေဆြသဖြယ္ ေဆြးေႏြးမွ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဆရာ ဒဂုန္တာရာေျပာတဲ့ ရန္သူမရွိ မိတ္ေဆြသာရွိဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။ ဒီသေဘာထားသာထားႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ တယ္ဆိုတာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္တာ ၾကာလွပါၿပီ။

ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္တေလၽွာက္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အုပ္စိုးသူက ရန္သူလိုသေဘာထားတဲ့ေအာက္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ရတာခ်ည္းပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္စိုးသူဘက္က ရန္လိုတဲ့သေဘာထားကို ေျပာင္းပစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ျဖစ္ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္လုပ္ခဲ့သလိုပဲ တနည္း မဟုတ္တနည္း လက္နက္ခ် ေရးသာ ျဖစ္ေနတယ္။

ဗမာျပည္မွာ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံတည္ရွိေနသေ႐ြ႕၊ ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ ၆ ခ်က္ရွိေနသေ႐ြ႕၊ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္လုပ္ေနႏိုင္သေရြ႕ ဗမာျပည္မွာ စစ္လည္းမျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းမရွိဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အလွမ္းေဝး ေနဦးမွာပဲ။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကေတာ့ စဥ္းစားခန္းထဲေတာင္ ထည့္မွာမဟုတ္ပါ။

စစ္အုပ္စု၊စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲယားကို ဖ်က္သိမ္းေရး၊ စစ္တပ္ကို စစ္အုပ္စုလက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ ကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဆိုရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတိုက္ဖ်က္ေရးက အစျပဳရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။

(ၿပီး)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *