ဘန္ကီမြန္းလာတုန္းက ေဒၚစုနဲ႔ေတြ႔ခြင့္မေပးဘူး၊ ဂ်င္ဝက္ကိုေတာ့ေတြ႔ခြင့္ေပးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

By | August 19, 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *