ခရိုနီမ်ားအတြက္ စားကြက္ဖန္တီးေပးေသာ ဗိုလ္တင္ေအးေကာ္မရွင္

By | June 1, 2014

ေမလ ၂၂ ရက္စြဲျဖင့္ ဗိုလ္တင္ေအးလက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ “အခြန္လြတ္ကားတင္သြင္းခြင့္” ႏွင့္ “ပါတီရံုးခန္းဖြင့္ေရး တုိက္ခန္း (သုိ႔) ေျမေနရာခ်ေပးရန္” သမၼတရံုးသုိ႔ တင္ျပထားတယ္ဆုိတဲ့ကိစၥ။

“အခြန္လြတ္ကားတင္သြင္းခြင့္”

“အခြန္လြတ္ကားတင္သြင္းခြင့္” ဆိုတာဟာ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအေနနဲ႔ ခရိုနီမ်ားလက္ကို အခြန္လြတ္ကားတင္သြင္းခြင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ေပးလိုက္ရင္ ျပႆနာ ႀကီးႏုိင္တဲ့အတြက္ ဗိုလ္တင္ေအးေကာ္မရွင္က ၾကားပြဲစားလုပ္ကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက အမည္ခံ/ ဓါးစားခံ လုပ္ၾကရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ဗိုလ္သိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၊ ဗိုလ္တင္ေအးေကာ္မရွင္ႏွင့္ခရိုနီတုိ႔၏ စံက်ေသာ သံုးပြင့္ဆုိင္ (win – win) စီးပြားေရး စားေပါက္ထြင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးဘက္ကတြက္လွ်င္ တစ္ပါတီကား ၅ စီးႏႈန္းျဖင့္ ပါတီေပါင္း ၆၅ ပါတီအတြက္ စုစုေပါင္းအခြန္လြတ္ကား ၃၂၅ စီး တင္သြင္းခြင့္ရရွိေစမယ့္ ေသခ်ာေပါက္ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ရမည့္ဂြင္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီေပါင္း ၆၅ ပါတီအနက္ ကား ၅ စီးတင္သြင္းႏုိင္တဲ့ပါတီ အေရအတြက္က ပါတီစုစုေပါင္းရဲ႕အစြန္းထြက္ပမာဏပင္ မရွိ တာကို ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္တင္ေအးတို႔နဲ႔အၿမီးစားဖက္ေခါင္းစားဖက္ ခရိုနီမ်ားက ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ကားပါမစ္အားလံုးနီးပါး သူတုိ႔ထံ စီးဝင္ေရာက္ရွိလာမွာကိုလည္း အပိုင္တြက္ခ်က္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္စေသာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားစုမွာ ေမာ္ဒယ္သရုပ္ေဆာင္မ်ား ကဲ့သုိ႔ စပြန္ဆာေပးမည့္သူကို ေမွ်ာ္ရသည့္ဘဝ၊ ခရိုနီမ်ား၏ ခါးပိုက္ေဆာင္ဘဝ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီအမ်ားစုမွာ ရရွိလာမယ့္ ကားပါမစ္ကို လက္လႊဲေရာင္းစားၾကမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ထိုတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္မ်ားအားလံုး ႀကိဳေရာင္းႀကိဳဝယ္ပင္ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီ။

“ပါတီရံုးခန္းဖြင့္ေရး တုိက္ခန္း (သုိ႔) ေျမေနရာခ်ေပးရန္”

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အစုိးရ၏အေထာက္အပံ့ခံပါတီဘဝ၊ အစိုးရလက္ေအာက္ခံပါတီဘဝသုိ႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ သြတ္ သြင္းေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္တင္ေအးသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ သြားလာေရးသာမက၊ ေနေရးထုိင္္ေရး (ပါတီရံုးခန္းဖြင့္ေရး) အတြက္ပါ ရတက္ မေအးႏုိင္ရွာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာပါ တုိက္ခန္းသုိ႔မဟုတ္ ေျမကြက္ရရွိေရးကိုပါ စီမံေပးေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္အေဆာက္အဦး (သို႔မဟုတ္) ေျမေနရာေပးေရးအတြက္ “လမ္းညြန္မႈျပဳေဆာင္ရြက္ေပးရန္တင္ျပ” တယ္ဆုိၿပီး သမၼတရံုးသုိ႔ လိပ္မူလ်က္ စည္း၀ါးရုိက္ထားပါတယ္။

အစုိးရ၊ စစ္တပ္၊ ႏွင့္ ခရုိနီမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး အဓမၼသိမ္းပုိက္ထားေသာ မိမိတို႔ပုိင္လယ္ေျမယာေျမမ်ားကို လယ္သမားမ်ားက လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိေရးတုိက္ပြဲေတြ တၿခိမ္းၿခိမ္းဆင္ႏႊဲေနၾကခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ အေဆာက္အဦး (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ေျမေနရာေပးေရးဆိုသည္မွာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ရန္တုိက္ေပးျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

တုိင္းျပည္အႏွံ႔ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားရဲ႔ ထြန္တံုးတုိက္ပြဲမ်ား၊ လက္ငုတ္လက္မလြတ္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ႀကံဖြံ႔အစုိးရက ခ်ေပးမယ့္ ေျမေနရာကိုယူၾကမယ္ဆိုလွ်င္ အျမင္တုိၿပီး မိုက္မဲရာက်ပါ လိမ့္မယ္။ ထု႔ိအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္အေဆာက္အဦး (သို႔မဟုတ္) ေျမေနရာကို ယူလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ (တစည) ပါတီတုိ႔ ကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္ပုိင္ပစၥည္း (အေဆာက္အဦး၊ေျမ၊ယာဥ္၊ေငြေၾကး) ေမာင္ပိုင္စီးထားမႈမ်ားကို တရားဝင္လည္းျဖစ္ေစ၊ အကာအကြယ္ ေပးၿပီးသားလည္းျဖစ္ေစၿပီး အျခားပါတီမ်ားက ထုိအခ်က္ကို တိုက္ကြက္မဆင္ႏုိင္ေအာင္ သူခုိးေသေဖာ္ညွိလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ပဲ“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”၊ စစ္ဗိုလ္အမတ္တစ္မတ္သားနဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဘက္မွ ေျဗာင္ရပ္တည္ ကာကြယ္ေပးတဲ့၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စစ္ဗိုလ္မ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ေနတဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ “ႀကီးၾကပ္ျခင္း” ျခင္းဟုဆုိကာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မႈမ်ား၊ တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ထင္သလိုျပဳက်င့္ေနတဲ့၊ ဗိုလ္တင္ေအးေကာ္မရွင္ဟာ ယခုအခါ အခြန္လြတ္ကားတင္ သြင္းႏုိင္ေရးနဲ႔ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားအလုပ္ကိုပါ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ဂြင္ခ်ဲ႕၍လုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါၿပီ။

ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၏ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမုိကေရစီ” ေဘာင္ထဲ၌ “အတိုက္အခံပါတီ” ဟူ၍မရွိဟု ေျပာဆိုေနေသာ အခ်က္မွာ မွန္လွေပစြ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ အုပ္စိုးသူမ်ား/ခရိုနီမ်ား၏ ေပးသမွ်၊ကမ္းသမွ်ကိုယူၾကရမယ့္ ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားပါတီ၊ လက္ေဝခံ ပါတီ၊ လက္လႊဲေရာင္းပါတီ၊ စပြန္ဆာပါတီ၊ ခရိုနီခါးပုိက္ေဆာင္ပါတီမ်ား ဘဝသုိ႔ တစတစသက္ဆင္းက်ေရာက္ေနၾကရပါတယ္။

ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ရြက္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွန္သမွ်ဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ကင္းရွင္းဖုိ႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေႏွာင္အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ကင္းရွင္းလြတ္လပ္မွသာ မည္သူ႔မ်က္ႏွာ၊ မည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကိုမွ် ေထာက္ထား ငဲ့ကြက္ေနစရာ မလိုဘဲ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးတစ္ခုတည္းကိုသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *