၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ က်ြႏု္ပ္တို႔၏သေဘာထား (ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္)

By | July 28, 2015


coc3-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *