ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ဦးတင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအေပၚ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ( ၁၀ – ၁၀ – ၂၀၁၂)

By | October 10, 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *