ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ (ဆယ္) ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံသို႔ ေပးပို႔သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ

By | March 6, 2014

သို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)

ရက္စြဲ- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔။
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ (ဆယ္) ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံသို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း။

ေလးစားအပ္တဲ့ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား –

ဦးစြာအားျဖင့္ ရဲေဘာ္တို႔၏ ဤအေရးပါလွေသာ ညီလာခံႀကီးသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ရသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ယေန႔အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ လြန္စြာမွ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဂယက္မ်ိဳးစံုတို႔ေၾကာင့္ မိႈင္း-မံႈ-ေ၀ေနေသာ အေနအထား ျဖစ္ေပသည္။ ေျခလွမ္းမွားလွ်င္ သမိုင္းတရားခံပင္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလို ႏိုင္ငံအတြက္အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လတ္တေလာေျဖ႐ွင္းရန္ လိုအပ္ေနသလို ေျမအလုခံရျခင္း၊ ဆႏၵျပသျဖင့္ အဖမ္းခံရျခင္း စသည့္လက္ေတြ႔ ျပႆနာမ်ားကလည္း ထိပ္တန္းတက္ေနသည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ အျခားတဖက္တြင္မူ ဦးသိန္းစိန္ စစ္တပိုင္းအစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဇာတ္ေမ်ာႀကီးျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲ လွည့္စားေနျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိေနေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးက ဤညီလာခံကိုက်င္းပျခင္းမွာ လြန္စြာမွအနက္အဓိပၸာယ္႐ွိ၍ အေရးလည္းပါလွေပသည္။ ဤညီလာခံႀကီးမွ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူရပ္တည္ျခင္း၊ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ လႈပ္႐ွား႐ုန္းကန္ျခင္းဆိုသည့္ အေျခခံမ်ား အေပၚတြင္ ၿမဲၿမဲၿမံၿမံရပ္တည္ကာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ နည္းပရိယာယ္ေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္သြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ (ဆယ္) ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ ဂုဏ္ေျပာင္သည့္အစဥ္အလာမ်ား ထိန္းသိမ္းသြားႏို္င္ပါေစ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ အၾကားမွ တိုက္ပြဲ၀င္ခ်စ္ၾကည္မႈ အဓြန္႔႐ွည္ပါေစ။

ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *