ဂရိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္း (၂၀၁၃ ဧၿပီ ၁၀ )

By | April 10, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *