ျပည္သူ႕အမြန္

By | July 28, 2014

– မတရား သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ေတာင္သူမ်ားသုိ႔ ျပန္ေပးပါ။

– လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူေပးပါ။

– ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ေသာ လယ္ယာေျမခုံရုံးမ်ား ဖြဲ႕ေပး။

ေရတာရွည္ ၿမဳိ႕နယ္က ဆႏၵျပေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္ရင္ ျပည္သူေတြရဲ ႕ တီထြင္ ဖန္တီးမႈစြမ္းအားကုိ အထင္အရွား ေတြ႕ႏုိင္တယ္။

ကုိလုိနီေခတ္ကတည္းက အမေတာ္ေၾကးမ်ား ေလွ်ာ္ပစ္ေရး၊ အခြန္ေတာ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး၊ သီးႏွံေစ်း တုိးျမွင့္ေပးေရး စသျဖင့္ လယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ေတြ႕ဘဝကုိ ထင္ဟပ္တဲ့ လတ္တေလာ ေတာင္းဆုိခ်က္ အမ်ားအျပားကုိ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ၾကြယ္ဝျပည္စုံတဲ့ အဲဒီေတာင္းဆုိခ်က္ေတြထဲမွာ ၁၉၄၆-၄၇ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ ျပည္သူတရပ္လုံးနဲ႕အတူ လယ္သမားမ်ားလည္း ရွားပါး က်ပ္တည္းေနခ်ိန္ျဖစ္လုိ႕“ေခါင္းပါးစရိတ္ ထုတ္ေပးေရး”ဆုိတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ဳိးကုိေတာင္ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတယ္။ လြတ္လပ္ေရးမရမီ လယ္သမားညီလာခံမ်ားမွာလည္း လယ္သမားထု အတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္တဲ့ လတ္တေလာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္စုံၾကြယ္ဝစြာ တင္ျပေတာင္းဆုိႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ေတြထဲမွာ သီးစားခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးမွ အစ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေန႕စဥ္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ “သစ္၊ ဝါး၊ ကုိင္းပင္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ခုတ္လွဲခြင့္ ျပဳေရး”အထိ ပါဝင္တာ သတိျပဳမိတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းသူလယ္သမားထုဟာ မိမိတုိ႕ဘဝျပႆနာအတြက္ လယ္ယာေျမဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္သာ မက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအထိ တင္ျပတာလည္း ရွိခဲ့တာပါပဲ။ ပ်ဥ္းမနား ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢညီလာခံမွာဆုိရင္ အစုိးရက သတင္းစာတုိက္ေတြေတြကုိ ရုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးရင္ တုံ႕ျပန္တုိက္ပြဲဝင္သြားမယ္လုိ႕ သႏၷိဌာန္ခ် ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရတယ္။

ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ အတူ ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ “လယ္လုပ္သူ လယ္ပုိင္ေရး”ဆုိတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ဟာ ဒီေန႕အထိ မွန္ကန္ဆဲ မွန္ကန္ေနၿပီး လယ္သမားထုအတြက္ အရင္းခံအက်ဆုံး ေတာင္းဆုိခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ငုတ္လယ္ လက္မလႊတ္ေရး ေတာင္းဆုိခ်က္ဆုိရင္ မ်က္ေမွာက္ကာလနဲ႕ ဆီေလ်ာ္ကုိက္ညီေနတုန္းပါ။ ဒါေပမဲ့ လယ္သမားမ်ားဟာ မိမိတုိ႕ လက္ေတြ႕ လက္ငင္း ေတြ႕ၾကဳံရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနအလုိက္ မိမိတုိ႕ဘဝအတြက္ အလုိအပ္ဆုံးအခ်က္မ်ားကုိ အထိေရာက္ဆုံးတင္ျပႏုိင္ဖုိ႕ လတ္တေလာေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ တင္ျပၿပီး ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္သြားဖုိ႕လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

လယ္သမားထုမွာ ဒီလုိ တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းအား ရွိေၾကာင္း ေရတာရွည္ၿမဳိ႕နယ္က ဆႏၵျပလယ္သမားမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ျပသလုိက္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႕တင္ျပတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအနက္“ေတာင္သူလယ္သမားကုိယ္တုိင္ပါဝင္ေသာ လယ္ယာေျမခုံရုံးဖြဲ႕ေပး”ဆုိတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ဟာ အစုိးရ တရားရုံးမ်ားရဲ႕ မတရားမႈကုိ ဆန္႕က်င္တုိက္ခုိက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆုိခ်က္ဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝအရလည္း လုိအပ္တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ပါ။ မိမိလယ္ယာေျမကုိ မတရား အသိမ္းခံထားရလုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ လယ္သမားေတြကုိ ေထာင္ထဲပုိ႕ေနတဲ့ တရားရုံးဟာ တရားရုံးမဟုတ္ဘဲ ကင္ေပတုိင္ရုံးျဖစ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ယခုအခါ တရားသူႀကီးတဦးက စစ္တပ္က အမိန္႕ေပးလုိ႕ လယ္သမားေတြကုိ ေထာင္ထဲပုိ႕တဲ့ စီရင္ခ်က္ခ်လုိက္ရပါတယ္-လုိ႕ ဖြင့္ဟ ဝန္ခံလုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစုိးရရဲ႕ တရားရုံးေတြဟာ မတရားရုံးေတြ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လယ္ျပင္နင္းတဲ့ ဆင္ေျခရာကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းႀကီး ျမင္လာရပါတယ္။

လယ္သမားေတြကုိ ေထာင္သုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္တဲ့အခါ လယ္သမားေတြ စုေပါင္းဝန္းရံ ပုိ႕ေဆာင္မႈဟာလည္း လုိအပ္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ နည္းနာတခုပါ။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ ရဲေဘာ္စစ္သိန္းနဲ႕ ရဲေဘာ္ျပည္သိ္မ္းတုိ႕ကုိ ဟသၤာတမွ ပုသိမ္ေထာင္သုိ႕ ပုိ႕ရာမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႕ လူထုကပါ လုိက္လံပုိ႕ေဆာင္ခဲ့ၾကလုိ႕ ဟုိးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူကုိ ထုိးႏွက္မႈတရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

အသုံးတည့္တဲ့ အစဥ္အလာ တုိက္ပြဲသဏၭာန္ေတြကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးရင္း တုိက္ပြဲနည္းနာသစ္မ်ားကုိလည္း တီထြင္ဖန္တီးရမွာပါ။ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ ျဖစ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္မွာလည္း ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕ ဗမာျပည္အႏွံ႕အျပားက ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ကုိင္စြဲေနၾကတဲ့ တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသမွာ သံဆူးႀကဳိး ပိတ္ကာထားတဲ့ တားျမစ္မႈကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ဆိတ္ေက်ာင္းတာ၊ ထြန္ထက္စုိက္ပ်ဳိးတာ လုပ္တာဟာလည္း မတရားတဲ့ အမိန္႕အာဏာကုိ ဖီဆန္တဲ့ တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္တမ်ဳိးလုိ႕ ဆုိရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္နက္မဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ေတာင္ကုန္းေတြေပၚမွာ ေနရာယူထားၿပီး လက္နက္ကုိင္ရဲအင္အား ၅၀၀ ေလာက္နဲ႕ ဝုိင္းထားတဲ့ အခင္းအက်င္းကေတာ့ လက္နဲ႕မဲ့ ျပည္သူေတြကုိ အဓမၼ စစ္ခင္းေနတဲ့ အသြင္ကုိ ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစုိးရဟာ ေဒသခံလယ္သမားေတြ ေနထုိင္တဲ့ ေက်းရြာကုိ သူပုန္နယ္ေျမ ဝင္စီးသလုိ တုိက္ခုိက္ၾကတာကုိလည္း လက္ပံေတာင္းေဒသမွာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရပါၿပီ။ ဒါကုိ တြန္းလွန္ဖုိ႕ ၾကြယ္ဝတဲ့ တုိက္ပြဲနည္းနာမ်ားကုိ ေတာင္သူလယ္သမား ျပည္သူမ်ားက ဖန္တီးလာၾကမယ္ဆုိတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါပဲ၊

ျပည္သူ႕ဘဝတုိက္ပြဲေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢဝင္ လူငယ္မ်ားရွိသလုိ ေက်ာင္းသားအေရးျဖစ္တဲ့ ၇ ရက္ ဇူလုိင္အေရးအခင္း အထိမ္းအမွတ္အတြက္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြက မိမိတုိ႕တတ္ႏုိင္တဲ့ နည္းနဲ႕ စာနာမႈေဖာ္ျပလာတာမ်ဳိးလည္း ေတြ႕လာရပါတယ္။ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေစရမယ့္ လုပ္ဟနု္ေတြပါ။

ျပည္သူလူထုဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရုံမက ဇြဲ ရွိတဲ့ ျပည္သူ၊ အားမာန္သတၱိ ျပည္႕ဝတဲ့ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနတာကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ လက္ပံေတာင္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ႏွစ္နဲ႕ခ်ီၿပီး ေရရွည္တုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနၾကသလုိ မိေက်ာင္းကန္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ တုိက္ပြဲဝင္မႈဟာလည္း ရက္ေပါင္းတရာ ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။

“ငါ့ကုိ ခ်န္မထားခဲ့နဲ႕။ ငါ့ကုိပါ ဖမ္းသြား”လုိ႕ဆုိၿပီး အဖမ္းခံတဲ့ လယ္သမား။ ဒုိ႕တရြာလုံးကုိ ေထာင္ထဲထည့္ဆုိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား။ “လမ္းႀကိတ္စက္ ဒလိမ့္တုံးနဲ႕ ငါ့ကုိ နင္းလွည့္”ဆုိတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသက အေမအုိတုိ႕ဟာ ျပည္သူ႕သတၱိနဲ႕ အားမာန္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ စံနမူနာမ်ားပါ။

ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးမႈကုိ လိမၼာပါးနပ္စြာ တားဆီးေက်ာ္နင္းရုံမက အစုိးရရဲ႕ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈကုိ ပြင့္က်ေစခဲ့တဲ့ မႏၱေလးလူထုရဲ႕ ညီညြတ္ေပါင္းစည္းမႈဟာလည္း ျပည္သူ႕စြမ္းအား ျမင့္မားမႈရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္တရပ္ပါ။

တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းအားရွိၿပီး အားမာန္နဲ႕ ဇြဲသတၱိျပည့္ဝတဲ့ ဗမာျပည္ တုိက္ပြဲဝင္ျပည္သူလူထုႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲသြားမယ့္ တုိက္ပြဲေတြနဲ႕ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားၾကဦးမွာပါ။

ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းမွ သတိေပါ့ေလ်ာ့လုိ႕ မျဖစ္ပါဘူး။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕အတူ ယုတ္မာမႈ၊ ေကာက္က်စ္မႈနဲ႕ အဓမၼ ဖိႏွိပ္မႈေတြ လာဆဲ၊ လာလတၱံ႕ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *