အသိေပးအပ္ပါတယ္

By | May 7, 2014

(ဗကပ)  မွာ တရားဝင္ဝဘ္ဆိုက္ (www.cp-burma.org) ဒီတခုပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီဝဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာေတြသာ (ဗကပ) ရဲ႕ တရားဝင္ သေဘာထားအျမင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖဘ၊ ဘေလာ့ စတာေတြ (ဗကပ) က တင္ထားျခင္း  မရွိပါ။

Admin
cp-burma.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *