ဝဘ္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာအသစ္ www.cp-burma.org လႊင့္တင္ျခင္း

By | December 31, 2013

ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ

မဂၤလာႏွစ္သစ္ (၂၀၁၄) ပါလုိ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလုိက္ပါတယ္။

ယေန႔မွစတင္ၿပီး က်ေနာ္တိ႔ုပါတီရဲ႕ ဝဘ္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာအသစ္ www.cp-burma.org ကို လႊင့္တင္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔၏ အတတ္ပညာခ်ိဳ႕ငဲ့မႈေၾကာင့္ ယခင္ဝဘ္ဆုိဒ္ ကာလအတန္ၾကာရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ရသည့္အတြက္လည္း ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအား အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ဝဘ္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာအသစ္ေပၚမွေန၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီ ရဲ႕သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနတုိ႔ႏွင့္တေျပးညီ ေရးသားေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ၿပီး၊ ပါတီဗဟုိဝါဒျဖန္႔ခ်ိ ေရးဌာနႏွင့္ ပါတီဗဟုိသုေတသနဌာနတုိ႔က အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ေဝသည့္ စာေစာင္စာတမ္းမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ေလ့လာေရး စာတမ္း မ်ားကို ဤဝဘ္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားထံ ေရးသား၊ တင္ျပ၊ အစီရင္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚက်ေနာ္တုိ႔ပါတီ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကို “သတင္းႏွင့္မွတ္ခ်က္က႑” မွ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေရးသားတင္ျပသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Admin
www.cp-burma.org
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *