၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေဝး ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ -၂၂ နယူးေဒလီ (မိတ္ဆက္ေပးခ်က္မ်ား)

By | February 4, 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *