ဦးတင္ဦး လြတ္ေျမာက္လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁ /၂၀၁၀)

By | February 14, 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *