၉၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၇ – ၁၁ – ၂၀၁၂)

By | October 7, 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *