ဗကပ အသက္ (၇၄) ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီ (၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ၁၅)

By | August 15, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *