ရဲေေဘာ္စံသူရဲ႕မာ့က္စ္ဝါဒအဘိဓမၼာပုိ႕ခ်ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ရွင္းလင္းခ်က္

By | September 2, 2015

ရဲေေဘာ္စံသူရဲ႕မာ့က္စ္ဝါဒအဘိဓမၼာပုိ႕ခ်ခ်က္ကို ေလ့လာေရးစာေစာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ စာတမ္းတခုအျဖစ္လည္းေကာင္း ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ စာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိပါတယ္။ စိတ္ဝင္တစား ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႀကဳိဆုိပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။

ရဲေဘာ္စံသူ ပို႔ခ်ခ်က္ျပဳစုရာတြင္ သူ႕မွတ္စုအေဟာင္းေတြထဲက ထုတ္ႏုတ္အသံုးျပဳလိုက္ပံုရပါတယ္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြထဲ ျမဳပ္ေနတာေၾကာင့္ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ကို သူသတိမထားမိလိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပန္ဆန္းကာလမွကတည္းက ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႔သတိထားမိျပီး ေထာက္ျပခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ခုျပန္ထုတ္ဖို႔ ျဖစ္လာေတာ့ စာတည္းအဖြဲ႔က အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အလုံးစုံ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ရေသးတဲ့ စာမူေဟာင္းကုိပဲ တင္လုိက္မိတာ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြ၊ မွားယြင္းမႈေတြ ပါရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အခု ဒီအပိုင္းကို ျဖဳတ္လိုက္ပါျပီ။

ဒီစာတမ္းအပါ အျခားေလ့လာေရးစာတမ္းေတြမွာ အလားတူ အျခင္းအရာမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္း မွားယြင္း၊ မတိက်တာလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒီပို႔ခ်ခ်က္မွာ အဓိကေျပာလိုတဲ့ အတြင္းသေဘာဟာ တခုလံုးအရ ျခံဳၾကည့္ရင္ မွန္ကန္ပါတယ္။ သိပၸံပညာနယ္ပယ္မွာ ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္မ်ား၊ မွန္းဆခ်က္အသစ္မ်ားက အေဟာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တဲ့သေဘာျဖစ္ျပီး ဒါေတြဟာ အႏုပဋိေလာမ႐ုပ္ဝါဒ၊ သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒ အတြင္းသေဘာကို ပိုမိုျပည့္စံုခိုင္မာလာေစပါတယ္။

ရဲေဘာ္စံသူရဲ႕ မာ့က္စ္ဝါဒ အဘိဓမၼာ ပို႔ခ်ခ်က္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အီသာ(ကိစၥ) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းခ်က္ကုိတင္ျပလုိက္ပါတယ္။

ယင္းစာတမ္းတြင္ အီသာကို လႈိင္းလို႔ဆိုထားပါတယ္။

အီသာ(ether) ဟာ ဟင္းလင္းျပင္အားလုံးကို ျဖည့္သြင္းထားရန္ႏွင့္ အလင္းလႈိင္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ လႈိင္းစဥ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ တာဝန္ရွိတဲ့ ၾကားခံပစၥည္းအျဖစ္ တခ်ိန္က ယူဆထားေသာ ၾကားခံပစၥည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ စြန္႔ပယ္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ၾကားခံပစၥည္း ျဖစ္တယ္။

အလင္း(Light) ဟာလွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းစဥ္ရဲ႕ ပုံသဏၭာန္(Form) တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ေခတ္ေပၚ ရူပေဗဒ သီအိုရီတြင္ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္ေရာင္စဥ္ကို ဗလာနယ္(empty space) ကို ျဖတ္ၿပီး ျဖန္႔ႏိုင္တယ္။ ၾကားခံမလိုပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အီသာအယူအဆဟာ မလိုအပ္ေတာ့ေသာ ေတြးဆခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ ႏႈိင္းရဓမၼတရား သီအိုရီက ဆိုပါတယ္။

ယင္းအီသာ အယူအဆ၊ အီသာလႈိင္း အယူအဆတို႔ဟာ နယူတန္ေခတ္ အၾကြင္းမဲ့ ဟင္းလင္းျပင္ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေပၚ ရူပေဗဒ အျမင္နဲ႔မကုိက္ညီေတာ့ပါ။

အီသာဟာ လႈိင္းမဟုတ္ပါ။ တကယ္မရွိတဲ့မွန္းဆအဆိုျပဳထားတဲ့ ၾကားခံပစၥည္း(medium) သာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးေသာစာေပမ်ားနည္းတူ ပါတီကထုတ္တဲ့စာေပမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ေတြ႔ၾကံဳဖူးသမ်ွ၊ ေလ့လာဖူးသမ်ွနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖတ္႐ွုေလ့လာတာ၊ မိမိတို႔ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးတာဟာ ပါတီအတြက္ အားအင္ျဖစ္ေစပါတယ္။

စာတည္းအဖြဲ႔
၁ – ၉ – ၂၀၁၅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *