ဗမာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ဂရက္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာ

By | August 1, 2014

ဗမာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ဂရက္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ (၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္ေန႔)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *