ကမၻာေပၚမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အခက္ဆံုး ဥပေဒကို ဘယ္လိုျပဳျပင္ၾကမလဲ (၂၀၁၃ ေမ ၂၇)

By | May 27, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *