၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ား အစည္းအေဝး

By | November 13, 2013

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ား

အစည္းအေ၀း

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၈-၁၀ရက္။ လစၥဘြန္း

ပိုမိုနက္႐ိႈင္းလာေနသည့္ အရင္း႐ွင္စနစ္၏အၾကပ္အတည္း၊ အလုပ္သမားႏွင့္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး တို႔အတြက္တိုက္ပြဲေတြအတြင္းက အလုပ္သမားလူတန္းစားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏အလုပ္တာ၀န္။ နယ္ခ်ဲ႕ သမားမ်ား၏ထိုးစစ္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွာအင္အားစုမ်ားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာ၊ လူ တန္းစားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္အတြက္ တိုက္ပြဲ

 • –       ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆို႐ွယ္လစ္၀ါဒပါတီ(အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား)
 • –       အာဂ်င္တီးနားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       အဇာဘာဂ်န္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ၾသစေၾတးလ်ားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       တိုးတက္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ထရီျဗဴးန္(ဘာရိန္း)
 • –       အလုပ္သမားပါတီ(ဘယ္ဂ်ီယံ)
 • –       ဘယ္လာ႐ုစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဘရာဇီးကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဘရာဇီးႏိုင္ငံသားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ၿဗိတိသွ်ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဘူလ္ေဂးရီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဘိုဟီးမီးယားႏွင့္မိုေရးဗီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ခ်ီလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏တိုးတက္ေရးပါတီ (စိုက္ပရပ္စ္)
 • –       ကိုရီးယားအလုပ္သမားပါတီ
 • –       က်ဴးဘားအလုပ္သမားပါတီ
 • –       ဒိန္းမတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဒီန္းမတ္ႏိုင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       အီဂ်စ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       အက္ကြားေဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဖင္လန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ျပင္သစကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ေပါင္းစည္းထားေသာေဂ်ာ္ဂ်ီယာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဂ်ာမန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဂရိစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဂီယာနာျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတီ
 • –       နယ္သာလင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသစ္
 • –       ဟန္ေဂရီအလုပ္သမားပါတီ
 • –       အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       အီရန္က်ဴေဒးပါတီ
 • –       အီရတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       အိုင္ယာလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       အိုင္ယာလန္အလုပ္သမားပါတီ
 • –       အစၥေရးကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       အီတလီကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ပါတီ
 • –       လာအိုျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ
 • –       လတ္ဗီးယားဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ
 • –       လီဘာႏြံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       လူဇင္ဘတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ေမာ္လတာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       မက္ဆီကိုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       မိုလ္ဒိုးဗားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ေနာ္ေ၀းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ပါလက္စတိုင္းျပည္သူ႔ပါတီ
 • –       ပါလက္စတိုင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ပနားမားျပည္သူ႔ပါတီ
 • –       ပါကစၥတန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ပီ႐ူးကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ေပၚတူဂီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ႐ူးေမးနီးယားဆို႐ွယ္လစ္တပ္ေပါင္းစုပါတီ
 • –       ႐ု႐ွားသမတႏိုင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဆိုဗီယက္ယူနီယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ႐ု႐ွားကြန္ျမဴနစ္အလုပ္သမားပါတီ
 • –       စီပီအက္စ္ယူ-ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားသမဂၢ(႐ု႐ွား)
 • –       ယဂိုစလဗ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသစ္
 • –       ေတာင္အာဖရိကကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ကက္တလိုနီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       စပိန္ျပည္သူမ်ား၏ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဆီးရီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       သီရိလကၤာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ဆူဒန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       တာဂ်စ္ကစၥတန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       ေလဘာပါတီ(တူရကီ)
 • –       တူရကီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
 • –       အေမရိကန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ဘံုသို႔မဟုတ္တူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လမ္းၫႊန္

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ားအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ ၾကသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဘံုႏွင့္တူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္၍ အလုပ္အဖြဲ႕အားအျခားပါတီမ်ားႏွင့္ထိန္းညွိကာ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

၁။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အစပိုင္းထဲတြင္ ပထမကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားျခင္း အႏွစ္(၁၀၀)ေျမာက္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္ ပြားျခင္း (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာတြင္စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကိုသတိေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ သတိေပးသြားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းမွာ ဆို႐ွယ္လစ္၀ါဒအေရးေတာ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ က်င္းပသြားရန္။ (ဤအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ဂ်ာမန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ နယ္သာလင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသစ္၊ ဘယ္ဂ်ီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ လူဇင္ဘာ့ဂ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတို႔ အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ရက္ေန႔၌ ဂ်ာမဏီနယ္စပ္အာခ်င္(Aechen)တြင္လႈပ္႐ွားမႈျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားသည္)။

(၂) နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ နည္းဗ်ဴဟာတိုးတက္မႈအသစ္တခုျဖစ္သည့္ နယ္ခ်ဲ႕ေနတိုးအဖြဲ႔က ယူဂိုစလဗ္သမတ ႏိုင္ငံကို ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္၊ ကိုဆိုဗို-မက္တိုဟီဂ်ာႏွင့္ဆာဘီးယားျပည္နယ္တို႔ကို ၀င္ ေရာက္သိမ္းပိုက္ျခင္း (၁၅)ႏွစ္ေျမာက္ျပည့္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္။

(၃) အာ႐ွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာေရးဘီးယန္းေဒသတို႔မွ ပါတီမ်ားႏွင့္အတူ မဖြံ႕ၿဖိဳး ေသးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚအရင္း႐ွင္စနစ္အၾကပ္အတည္း၏ သက္ေရာက္မႈအေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စီး ပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတိုးတက္ခြင့္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကာကြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ အစားအစာဖူလံုေရးကိစၥတို႔ကိုဗဟိုျပဳသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လံႈ႕ေဆာ္သြားရန္။ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အရင္း႐ွင္မ်ား၏ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ကိုဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ယခုအခါတေန႔တျခားဆိုး၀ါး လာေနေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကပ္ေဘးႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္အရင္း႐ွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ အရင္း႐ွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအျမင္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္။

(၄) ႏိုင္ငံတကာလႈပ္႐ွားမႈတခု ေဖာ္ထုတ္ကာ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရီးဘီးယန္းေဒသတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကိုတသားတည္းေထာက္ခံရန္၊ အထူးသျဖင့္ ဆို႐ွယ္လစ္က်ဴးဘားႏိုင္ငံ၏ အေမရိကန္တို႔၏ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ အီးယူအဖြဲ႔၏ရပ္တည္မႈတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေရး၊ အေမရိကန္အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာက်ဴးဘားျပည္ခ်စ္၄ဦးကိုျပန္လႊတ္ေရး၊ ဘိုလီးဗီ။ယား-ဗီနီေဇြးလား-ကို လံဘီယာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူမႈတရားမွ်တေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ အတူရပ္တည္ရန္။

(၅) ျဖစ္ေပၚေနေသာႏိုင္ငံတကာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မိမိတို႔ဘက္မွႏိုင္ငံေရး ထိုးစစ္ႏွင့္ လူထုမီဒီယာ၏အခန္း၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္းမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားဖလွယ္ေရး တို႔အတြက္ ပါတီအေျမာက္အျမားပါ၀င္သည့္ အလုပ္အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို စူး စမ္းေလ့လာသြားရန္။

(၆) ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လ၈ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သားထုႀကီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအရဖိႏွိပ္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ား၏ ဘက္စံု ထိုးႏွက္မႈကိုေထာက္ျပကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တိုက္ပြဲႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္႐ွားမႈတို႔ကို တသား တည္းေထာက္ခံေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္။

(၇) ေမ ၁ရက္အလုပ္သမားေန႔ကို အလုပ္သမားႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရးအခြင့္အေရးမ်ား ကိုကာကြယ္သည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ၏အေရးပါမႈႏွင့္ လူ-လူခ်င္း ေသြး စုပ္မႈစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေရးမ်ားအေရးပါမႈကို အေလးထားေထာက္ျပကာ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ဂုဏ္ျပဳရန္။ ဤေန႔ ဤရက္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈကို သူ႔ရဲ႕တကယ့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားဖြင့္ခ်၊ အထူးသျဖင့္လူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈကို ဖြင့္ခ်သည့္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ေဖာ္ထုတ္ေရးကို စဥ္းစားၾကရန္။ အလုပ္ သမားသမဂၢအခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ၀င္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထားျခင္းအား လႊတ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုရန္။

(၈) လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒဆန္႔က်င္ေရး ပူးတြဲ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးကို စူးစမ္းရန္။ ဤသို႔လုပ္ရာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒျဖန္႔ျခင္းနဲ႔ သမိုင္းကိုျပန္လည္ေရးသားျခင္းတို႔ကိုဆန္႔က်င္ရန္အေရးပါမႈကို အေလးထားေထာက္ျပရန္ႏွင့္ အီးယူက လံုးပမ္းေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒႏွင့္ဖက္ဆစ္၀ါဒတို႔အား တတန္းတည္းထားသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္လုပ္ရပ္ မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်သြားရန္။

(၉) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားအားဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္အမွတ္လကၡဏာမ်ားအားပိတ္ပင္ျခင္းတို႔ကို ဆန္႔က်င္၍ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားအား ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ယင္းႏိုင္ငံမ်ားကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ေသြးစည္းေၾကာင္း ေဖာ္    ျပႏိုင္သည့္ လႈပ္႐ွားရန္ရက္တရက္သတ္မွတ္ရန္။

(၁၀) ကြန္ျမဴနစ္အင္တာေန႐ွင္နယ္ (၁၉၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ) ၉၅ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားက်င္းပရန္။ တပါတည္းတြင္ ရဲေဘာ္လီနင္ကြယ္လြန္ျခင္းအႏွစ္ ၉၀ေျမာက္ျခင္းအား ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္႐ွား မႈအေပၚ သူ၏အက်ိဳးျပဳခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္။

(၁၁) အာရပ္ႏွင့္အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါတီမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ အာရပ္ႏွင့္အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ အစည္းအေ၀းတခုက်င္းပဖို႔လံႈ႕ေဆာ္ရန္။ သို႔လံႈ႕ေဆာ္ရာတြင္ ယင္းေဒသတြင္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႏွင့္ ဇီယြန္၀ါဒတို႔၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္မႈမ်ားဒဏ္ကိုခံေနရေသာ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္၎၊ ပါလက္စတိုင္းနဲ႔ဆီးရီးယားျပည္သူမ်ားႏွင့္၎၊ မိမိတို႔၏လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး ဒီမိုကေရစီေရး အခြင့္အာဏာ မ်ားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဖာက္ျပန္ေသာအာဏာ႐ွင္အုပ္စိုးမႈကိုေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ ၀င္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္၎ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားၾကရန္။

(၁၂) ဆီးရီးယားႏွင့္အီရန္တို႔တြင္ နယ္ခ်ဲ႕စြက္ဖက္မႈကို ဆက္လက္႐ႈတ္ခ်သြားရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ပါ လက္စတိုင္းႏိုင္ငံအသိအမွတ္ျပဳေရးတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲသြားရန္။

(၁၃) နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏိုင္ငံတကာတပ္ေပါင္းစုေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ကမၻာ့ ဒီမိုကရက္တစ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဒီမိုကရက္တစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္အညီေထာက္ခံသြားရန္။

 × × × × ×

(ဤ ‘ႏုိင္ငံတကာေရးရာ’ အခန္း၌ ေဖာ္ျပတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ေဆာင္းပါးမ်ားဟာ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕အာေဘာ္ မဟုတ္ပါ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *