ျပည္သူလူထုမွတပါးအျခားမ႐ွိ

By | July 20, 2016

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္းစည္းလံုးၿပီး ျပည္သူႏွင့္လူသားမ်ား၏ ရန္သူေတြကို ဆန္႔က်င္ရန္လံႈ႕ေဆာ္ေနသည္။ လြတ္ေျမာက္ေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လက္တကမ္းမွာပင္ ႐ွိေနသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔က တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းပြဲတြင္ ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေသးစိတ္ မသိရေပ။ သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္းပြဲကို စီစဥ္သူမ်ားထဲတြင္ ျပည္ပအင္အားစုမ်ား ပါဝင္သည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိသည္။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစားက တာဝန္လႊဲေပးျခင္းမခံရသူသည္ ေအေကပီ (AKP) ပါတီက ဖန္တီးထားေသာ အေမွာင္ကို အႏိုင္မတိုက္ႏိုင္၊ တူရကီႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာမ်ားကို မ႐ွင္းလင္းႏိုင္ဆိုသည္ကိုလည္း အေသအခ်ာ ေျပာႏိုင္သည္။

ယေန႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ျပသေနသည္ကေတာ့ တူရကီျပည္သူမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ေအေကပီပါတီကို ဖယ္႐ွားႏိုင္ရင္ဖယ္႐ွား၊ မဖယ္႐ွားႏိုင္လွ်င္ ေအေကပီပါတီ၏ ေဖာက္ျပန္ေသာေပၚလစီမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါးလာၿပီး သူတို႔၏ လူသတ္မႈ၊ လုယက္မႈႏွင့္ ခိုးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေအေကပီကိုဖယ္႐ွားႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာအင္အားမွာ ျပည္သူလူထုမွတပါး အျခားမ႐ွိေခ်။

ယေန႔ည ျဖစ္ပြားခဲ့သည္အားလံုးအတြက္ ေအေကပီတြင္သာ တာဝန္႐ွိသည္။ လက္႐ွိအေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းအားလံုးမွာ ေအေကပီအုပ္စိုးမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ဆရာႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေအေကပီမွာ အဓိကတာဝန္႐ွိေသာ ပါတီဟုဆိုလိုက္သျဖင့္ ဤအာဏာသိမ္းမႈကို သမၼတေနရာရ႐ွိေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္က ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားဖယ္႐ွားေရးဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔အတြက္ အာဒိုဝန္ ကိုယ္တိုင္က စီစဥ္လုပ္ကို္င္ဟုဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ ကာလတခုၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အၾကား႐ွိ တင္းမာမႈႏွင့္ အားၿပိဳင္မႈတို႔ကေန လက္နက္ျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းျခင္းသို႔တိုင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔အၾကားက တင္းမာမႈ ဆိုသည္မွာ တကယ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဖက္ထဲက တဖက္ဖက္က ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုဆိုလွ်င္မူ မုသားေျပာရာ က်ေပမည္။ ဤသည္ႏွင့္တဆက္တည္း ေအေကပီအုပ္စိုးမႈ ဖယ္႐ွားေရးအတြက္ စစ္တပ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွာ မွားသလို စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကုိ ဆန္႕က်င္လုိ၍ ေအေကပီကိုေထာက္ခံျခင္းမွာလည္းမွားေပသည္။

အာဒိုဝန္ႏွင့္ေအေကပီပါတီတို႕က ဤအာဏာသိမ္းပြဲကို စီစဥ္သူမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ဤသည္မွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ ရ႐ွိလို္က္ေသာ ေထာက္ခံမႈတို႔ကို အသံုးျပဳကာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ရာတြင္ အသံုးျ႔ပဳေပလိမ့္မည္။ လာမည့္ကာလအတြင္း ေအေကပီ လွမ္းလာမည့္ေျခလွမ္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ား အထူးသတိ႐ွိၾကရမည္။

ေအေကပီအား ဆန္႔က်င္ေသာတိုက္ပြဲကို ျမွင့္တင္မွသာ ေအေကပီႏွင့္ သူတို႔၏အုပ္စိုးမႈအား ေတာင့္တင္းသြားေစေသာ အာဏာသိမ္းမႈအႀကံအစည္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမည္ေပလိမ့္မည္။ တူရကီ႐ွိ ပလီတိုင္းက အာဒိုဝန္အတြက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈေတြ တညလံုးလႊင့္ေပးေနတာကိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အပူတျပင္း လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနျဖင္း ျဖစ္သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား မိမိတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းစည္းလံုးၿပီး ျပည္သူႏွင့္လူသားမ်ား၏ ရန္သူေတြကို ဆန္႔က်င္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္အပ္ပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ေရးမွာ လက္တကမ္းတြင္ပင္႐ွိသည္။

တူရကီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၆ရက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *