ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ

By | April 30, 2016

ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃။
အားလံုးေသာကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔

ခ်စ္လွစြာေသာ ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား-
ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္စံုအစည္းအေဝးႀကီးကို ကေနဒါႏိုင္ငံတိုရန္တိုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ဤအစည္းအေဝးႀကီး၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ဆိုးဝါးလာေနေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအက်ပ္အတည္း၊ ေနတိုးႏွင့္သူတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ကေနဒါက ဆက္လက္ပါဝင္ေနမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ဥေပကၡာျပဳမႈဟူေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္႐ွိကေနဒါႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အလုပ္ရ႐ိွေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေရးႏွင့္ ဆို႐ွယ္လစ္အေရးတို႔ကို ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစည္းအေဝးႀကီးက က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါလအတြင္း၌ ပါတီတာဝန္မွ အနားယူသြားေသာ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မီဂယ္ဖီဂရား (Miguel Figueroa) အား ဂုဏ္ျပဳရန္ အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ပါမည္။ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ဖီဂရားသည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္အစိုးရက ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ပါတီ၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကေနဒါေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ တရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္တို႔ကို ဆံုး႐ံႈးေအာင္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာ၌ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒေရးရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၁ဝ ႏွစ္ၾကာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီသည္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ရဲေဘာ္ဖီဂရားသည္ ၁၉၈၉-၉၂ ခုႏွစ္ကာလဆီက ပါတီဖ်က္သိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ဖ်က္သိမ္းခံရေသာ ကြီဘက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ေထာင္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။ သူသည္ ဖက္ဒရယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၈ ခုတြင္ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ “ကေနဒါ၏အနာဂတ္မွာ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ျဖစ္သည္”ဟူေသာ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္ေရးသားျပဳစုရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီက ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပထမဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ အဲလစၥဘက္ေရာင္လီ (Elizabeth Rowley) ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ေရာင္လီမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ပါတီ၏ အြန္ေတရီယို ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ပါတီဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ အေရးပါသူတဦး ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျပည္သူ႔အသံတြင္လည္း ေဆာင္းပါးမ်ိဳးစံု ေရးသားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲဝင္သစၥာျဖင့္
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *