ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ား သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (၂၂ – ၁၀ -၂၀၀၃)

By | October 22, 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *