၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ပါတီေမြးေန႔အႀကိဳ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္)

By | July 7, 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *