၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တိုက္ဖ်က္ေရးနည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၀ ဧျပီ)

By | April 30, 2010


gsreport-2010april

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *