ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးမွ တတုိင္းျပည္လုံးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသို႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(ယာယီ) ၏ အစီရင္ခံစာ (၁၉၉၄ ၾသဂုတ္)

By | August 15, 1994

Gs-Report-1994

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *