ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ၏ အျမဲတမ္းေကာ္မတီမွ တပါတီလုံးသုိ႔ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၃ ၊မတ္ )

By | March 2, 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *