ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုိခဲ့ၾကသလဲ၊ ေရွ႕မွာ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)

By | March 1, 2009


gsreport2009march

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *