ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာ

By | April 3, 2017

ရက္စြဲ- ၂ဝ၁ရခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္။

သို႔-
သဘာပတိအဖြဲ႕
(၂ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ပါတီကြန္ဂရက္
ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

မွ-
ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

အေၾကာင္းအရာ။ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း။

ခ်စ္လွစြာေသာရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား-

ရဲေဘာ္တို႔ႏွင့္ကြန္ဂရက္ကိုတက္ေရာက္လာသူမ်ား၊ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ယူ၊ ေက်နပ္မႈအျပည့္ျဖင့္ ဤညီေနာင္ခ်င္းဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ကမၻာအဝွမ္း႐ွိညီေနာင္ပါတီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး မ်က္ေျခမျပတ္ေအာင္ လုပ္ေနပါသည္။ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဂရက္တြင္ ဖတ္ၾကားမည့္စာတမ္းကို ဖတ္ရေသာအခါ လြန္စြာမွ အားတက္ရပါသည္။

ဗမာႏိုင္ငံမွ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ နည္းနည္းမွ အက်ိဳးမ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအတြင္း အားၿပိဳင္မႈမွာ သိသိသာသာ ထင္႐ွားလာေနၿပီး ဤသည္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည္တို႔ကို ေဇာက္ထိုးက်ဆင္းေစခဲ့ပါတယ္။
အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာ အရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံႀကီးေတြက ထင္သလိုႀကဲေနသကဲ့သို႔ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက စစ္အုပ္စုႏွင့္ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားသည္လည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈေတြ လံႈ႕ေဆာ္ဖန္တီးေနပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္က“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” စကားကို ပရိတ္႐ြတ္သလို ေန႔စဥ္႐ြတ္ေနၾကသည့္အၾကားမွပင္ စစ္ပြဲမ်ားမွ ာအရင္ထက္ ပိုမ်ားလာခဲ့သျဖင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူထုေတြမွာ ကိုယ့္အိမ္ယာေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံေတြကို ေျပးဝင္ခံုလံႈေနၾကရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ခိုလံႈေရးစခန္းေတြ ဗလပြႀကဲေနပါသည္။ သို႔ျဖင့္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းအင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၏အခန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူလူထုေတြ၏ဘဝမွာ ပိုပိုၿပီး ေနရာယူ၊ အေရးပါလာေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ ကပ္ေနေသာ ပင္လယ္ထဲတြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက စစ္ေရးေလ့က်င္ေနျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္တုန္းကမွ မယူဆခဲ့ပါ။ တကယ္တြင္ ဤလုပ္ရပ္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်င္းအရာမ်ားက ဗမာျပည္က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္၊ စစ္စရိတ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဆင္ေျခရေစပါသည္။

မနာလိုစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္လူအရင္းအျမစ္ေပါႂကြယ္ေသာ ဆင္းရဲေနာက္က်သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းခ႐ိုနီ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ သားေကာင္ျဖစ္လာေနပါသည္။ သူတို႔က ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ ျပည္ပထြက္ၿပီး အလုပ္႐ွာေဖြေနၾကျခင္းမွာ တားမႏိုင္ဆီးမရျဖစ္ေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေတာ့ လုပ္အားမလံုမေလာက္ ျဖစ္လာေနပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ႏိုင္ငံလြန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ ကိုယ့္အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဗမာျပည္၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္အညီ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားလႈပ္႐ွားမႈမ်ား သက္ဝင္တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဖိႏွိပ္သူမ်ိဳးစံု၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳးစံုကို ရဲဝံ့စြာတိုက္ပြဲဝင္သည့္ အစဥ္အလာ႐ွိသည့္ ဗမာျပည္မွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအေပၚ ခိုင္ၿမဲစြာအားျပဳၿပီး ကမၻာအဝွမ္းမွ ပစၥည္းမဲ့မ်ား၏ ဘံုတိုက္ပြဲကို အက်ိဳးျပဳရန္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္သြားၾကပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ေသြးစည္းကာ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားႏွင့္ ဧရာမႏိုင္ငံစံုကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ခုတ္ထစ္ျဖစ္ေတာက္သည့္ တိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သြားပါမည္။

ဂရိကြနျ္မဴနစ္ပါတီ၏ ႏွစ္ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ေအာင္ျမင္ရမည္။
ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔အၾကားမွ ညီေနာင္ဆက္ဆံေရးအဓြန္႔႐ွည္ပါေစ။
ပစၥည္းမဲ့ႏိုင္ငံတကာ့ဝါဒအဓြန္႔႐ွည္ပါေစ။

ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *