နိုင်ငံတကာအခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ (ရဲဘော်ကျန်းဇဲ့မင်)

By | January 4, 2009

Comrade-JiangZemin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *