ႏုိင္ငံတကာအေျခအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီ (ရဲေဘာ္က်န္းဇဲ့မင္)

By | January 4, 2009

Comrade-JiangZemin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *