မာ့က္စ္ဝါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္ (၃) သြယ္ႏွင့္ ပါဝင္ရာအပုိင္း (၃) ရပ္ ကားလ္မာ့က္စ္သင္ၾကားခ်က္၏ သမုိင္းဆုိင္ရာကံၾကမၼာ

By | January 1, 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *