ကြန္ျမဴနစ္္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း ( ကားလ္မာ့က္စ္၊ ဖရက္ဒရစ္ အိန္ဂယ္)

By | February 2, 2008


communistmanifesto2008feb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *