ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္းရွိ BIA. BDA. PBF တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားက အၿငိိမ္းစားႏွင့္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္သားမ်ားသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၁၅ – ၁၀ – ၂၀၀၃)

By | October 15, 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *