ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္းရွိ BIA. BDA. PBF တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ‘ တပ္မေတာ္ ‘ သုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္ (၁၅ – ၇ – ၂၀၀၃)

By | July 15, 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *