ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By | October 11, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *