ရက္ ၅၀ စတုတၳေက်ာင္းသားသပိတ္ ျဖိဳခြဲခံရမွုအေပၚ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By | March 14, 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *